Integraal plan van aanpak

Lef creëert resultaat. Alle vergunning in één keer verleend.

Met het inperken van geur- en geluidshinder rondom de ontwikkelingslocatie van Twilmij werden mogelijkheden voor een gefaseerde uitbreiding van de productiecapaciteit gecreëerd. Ondanks tegenstrijdige belangen kreeg de locatie toch een nieuw bestemmingsplan. Het recept? "Een weloverwogen langetermijnplanning, zorgvuldige communicatie én het inschakelen van deskundige adviseurs”, aldus René Slagmolen, directeur van Twilmij. 

Een van deze adviseurs was Thijs Evers, projectleider ruimtelijke ordening bij DLV Advies. Hij zorgde ervoor dat de vergunningen uiteindelijk in één keer verleend werden. “De uitdaging was om Twilmij’s wensen binnen de huidige milieuruimte uit te kunnen voeren. De bouwgrenzen moesten hiervoor veranderen en de bestemming van aangekochte buurterreinen moest gewijzigd worden. Ook waren omgevingsvergunningen nodig voor milieu, bouw, sloop, kappen van bomen en het aanleggen van een parkeerterrein en een verharde weg.” 

Lef creëert resultaat

Thijs heeft een traject ingezet om de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan en alle vergunningen in één te regelen. Dit kon door middel van een coördinatieregeling. Thijs legt uit: “Het gaat hier om een integraal plan van aanpak waarbij het eindbesluit direct alle aspecten omvat. Processen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen lopen gelijk op in dit traject. Deze nieuwe aanpak is nog vrij onbekend bij gemeentes en brengt bovendien ook een zeker risico met zich mee. Eén onderdeel kan namelijk bepalend zijn voor het eindbesluit.” “Toch heeft Thijs met succes deze regeling doorgezet”, vertelt René. “Met zijn doortastendheid heeft hij wel lef getoond. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Doordat Thijs zich goed kon verplaatsen in de wensen van Twilmij, maar er ook vanuit andere oogpunten licht op durfde te schijnen, heeft hij veel begrip en vertrouwen gewonnen bij de betrokken partijen en de gemeente.”

Minder in plaats van meer

Dit vertrouwen is gecreëerd in samenwerking met architectenburo Snijder en adviesbureau Cauberg Huygen. Samen leverden zij heldere onderzoeksrapporten met een goede onderbouwing. “Er was bijna geen discussie over mogelijk”,  vertelt Thijs glimlachend. 
Terwijl Twilmij plannen maakte voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfslocatie kwamen aangrenzende bedrijfsgronden in beeld voor woningbouw. Hierdoor ontstond een spanningsveld dat moest worden doorbroken.  “Vanuit de startpositie is er gekeken naar de bestaande geur- en geluidshinder. Aangezien de benodigde milieuruimte de gemeente beperkte bij woningbouw, is er onderzocht hoe deze, ondanks de beoogde bedrijfsgroei, toch verkleind kon worden. In overleg met de architect en de milieukundige is bijvoorbeeld het gebouwenontwerp zo ingedeeld dat de activiteiten met de meeste hinder zo ver mogelijk van toekomstige woningen plaatsvinden. De nieuwe situatie is afgezet tegen de vergunde ruimte en daarmee kon aangetoond worden dat deze minder geluidshinder oplevert in plaats van meer.”

Toekomstgericht

“De complexiteit rondom deze aanvraag ging mijn pet te boven”, aldus René. “Ik ben blij dat ik hier gerenommeerde partijen voor ingeschakeld heb. Hierdoor kon ik mij in de tussentijd bezig houden met het langetermijnplan voor een gefaseerde ontwikkeling.” 

Twilmij is in 1963 opgericht en sinds begin jaren ’70 gevestigd op de huidige locatie aan de Houtbeekweg te Stroe. De focus van het bedrijf ligt op het fabriceren van premixen, melkvervangers en specialiteiten voor de diervoederindustrie. Om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen wil het bedrijf blijven innoveren en ontwikkelen in haar productieproces. Met het definitieve besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen kan Twilmij nu aan de slag om haar plannen te realiseren. Het beoogde doel is een uiteindelijke verdubbeling van het productieproces in 2024.