Extra geld voor stikstofstoppers

Publicatiedatum: 30 april 2020

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld om de stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen. Een onderdeel daarvan is het opkopen van bedrijven die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen.

Het kabinet streeft ernaar dat de helft van de natuurhectares in 2030 niet meer overbelast zijn met stikstof dan op dit moment het geval is. Dit willen ze doen met behulp van eerder aangekondigde maatregelen, maatregelen uit het klimaatakkoord en nieuwe maatregelen. Erwin van Kessel, teammanager bij DLV Advies: “Een groot deel van de uitstoot komt uit de veehouderij dus dit streven heeft grote impact voor de veehouderij.”

Opkopen agrarische bedrijven

Er komt de komende 3 jaar €1 miljard beschikbaar voor de opkoop van alle typen veehouderijbedrijven met een grote stikstofbelasting op de natuurgebieden. Dit zijn bedrijven die in de nabijheid van een Natura 2000-gebied gevestigd zijn en een grote berekende depositie op een Natura 2000-gebied hebben. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt en zal naar verwachting begin volgend jaar worden opengesteld.

Van Kessel: “Ik verwacht dat de regeling qua systematiek zal lijken op de huidige subsidieregeling sanering varkenshouderij. Er zal een drempelwaarde komen qua belasting. Waarschijnlijk zullen er ook voorwaarden gesteld worden aan deelname aan een subsidie, zoals het voldoen aan Besluit emissiearme huisvesting.”

De regeling zal gericht zijn op bedrijven die vrijwillig willen stoppen met hun bedrijf. Daarnaast komen er ook mogelijkheden voor ondernemers die openstaan voor bedrijfsverplaatsing. Dit valt onder de gebiedsgerichte aanpak. Dat betekent dat provincies hierin de leiding nemen.  

Meldingen legaliseringen

Schouten is voornemens om de 3637 gedane PAS-meldingen te legaliseren. Daarvoor worden een paar opties verkend. Voor ondernemers die een PAS-melding gedaan hebben is het dus nog afwachten wat de uitkomst zal zijn.  

Extern salderen

Uit de brief van Schouten blijkt dat extern salderen een onderdeel wordt van de gebiedsgerichte aanpak. De provincies moeten hiervoor kaders en voorwaarden opstellen. Van Kessel: “Wat die voorwaarden zullen zijn is nog niet bekend. Mogelijk mogen koper en verkoper niet verder dan een bepaald aantal kilometers uit elkaar gevestigd zijn, of moet de verkoper binnen een straal van een bepaald aantal kilometers van een Natura 2000-gebied gevestigd zijn.” De minister wil afspreken dat de koper zich vooraf moet melden bij de provincie. De provincie kan een verzoek voor extern salderen toe- of afwijzen op basis van de kaders en voorwaarden. 

Strengere emissienormen

Om de stikstofuitstoot terug te dringen wil het kabinet uiterlijk in 2023 aangescherpte normen voor ammoniakemissie vastgesteld hebben, die uiterlijk in 2025 van kracht gaan worden voor nieuwbouw en renovatie van stallen. Dan zal ook een overgangsperiode ingaan voor bestaande stallen. Dit wordt ondersteund door een subsidieregeling. Erwin van Kessel, teammanager bij DLV Advies: “Ons advies is om deze ontwikkelingen mee te nemen in de te maken keuzes bij al dan niet geplande renovaties of nieuwbouw.”

Voor bedrijven met een hoge uitstoot op en gevestigd dicht bij een Natura 2000-gebied is het aan te raden de situatie en mogelijkheden snel in beeld te brengen om voorbereid te zijn wanneer regelingen open gaan. 

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties