Nieuwe subsidies Gelderland

Publicatiedatum: 12 januari 2016

Voor samenwerking voor innovaties en fysieke investeringen voor innovatie op agrarische bedrijven stelt de provincie Gelderland subsidiegeld beschikbaar. Voor deze regelingen komen de aanschaf van machines en installaties en ontwikkelings- en advieskosten in aanmerking voor de subsidiegelden. 

Fysieke innovatieve investeringen

Investeringen die bijdragen aan klimaatdoelstellingen en de doelen van de agrariër en het water beheer komen in aanmerking voor 40% subsidie. Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,- per bedrijf.  Voor investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties en voor bredere uitrol van innovaties op agrarische ondernemingen wordt tot 40% gesubsidieerd. De subsidieregeling ‘fysieke investeringen voor innovatie van agrarische bedrijven’ moet passen binnen één van de volgende thema’s: 

  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen; 
  • Klimaat adaptie. Aan klimaat adaptie kan bijgedragen worden door uitvoering van activiteiten die leiden tot het tegen gaan van dan wel verminderen van de effecten van grotere watertekorten en overschotten en toenemende verzilting; 
  • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De projecten moeten aansluiten op de doelstellingen van de Waterschappen en de hierboven genoemde thema’s. Vooral investeringen die ten behoeve van waterkwaliteit (op gebiedsniveau) worden ontwikkeld en uitgevoerd passen hierbij. 

Wees er snel bij!

De Gelderse waterschappen leveren een bijdragen in de vorm van een cofinanciering. Zonder deze cofinanciering van het waterschap is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij de provincie Gelderland. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2016 worden ingediend. 

Onze specialisten hebben binnen verschillende projecten veel ervaring opgedaan met kringloopsystemen en het maken van bedrijfswaterplannen. Voor gericht advies over de meest geschikte machines en installaties kunt u bij DLV Advies terecht. Voor dit advies is binnen de regeling subsidiegeld beschikbaar. 

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze adviseurs subsidies. 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar