Subsidieregeling 'Fysieke investeringen’ Utrecht 

Publicatiedatum: 18 augustus 2017

Landbouwers in de provincie Utrecht kunnen vanaf 21 augustus tot 20 oktober 2017 bij de provincie subsidieaanvragen indienen voor de regeling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering' in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. In deze regeling is  totaal ruim 1 miljoen euro beschikbaar. De provincie Utrecht wil hiermee agrariërs uitdagen om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijf en een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw. 

Subsidie uitsluitend voor innovaties

De subsidieregeling is uitsluitend bedoeld voor landbouwers die willen investeren in innovaties op hun bedrijf. De omvang van een subsidieaanvraag door een landbouwer betreft 40% en bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 subsidie.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de investering betrekking heeft op één van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, luchten grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
 • klimaatadaptatie (door het tegen gaan van danwel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.


De projectvoorstellen worden getoetst aan de volgende selectiecriteria:

 • mate van de effectiviteit van de activiteit;
 • mate van innovativiteit;
 • mate van kosteneffectiviteit;
 • kans op succes/haalbaarheid.

DLV Advies kan de projectaanvragen voor deze subsidieregeling voor u verzorgen. 

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid