Melkveewet

De Melkveewet of Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij beperkt melkveebedrijven die grondloos willen groeien. De wet is uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze gaat, na het afronden van de politieke behandeling en advisering van de Raad van State, per 1 januari 2016 in, en sluit aan op de systematiek voor de Meststoffenwet. Volgens de AMvB moet uitbreiding in de melkveehouderij minimaal gedeeltelijk grondgebonden gebeuren. De regeling maakt bovendien een onderscheid tussen bedrijven in de mate waarin fosfaat gekoppeld moet zijn aan grond bij het bedrijf. Dat betekent dat de meest intensieve bedrijven bij uitbreiding over de meeste extra grond moeten beschikken.

Melkveehouders moeten vanaf 2016 na afloop van ieder kalenderjaar aantonen dat de fosfaatproductie op het bedrijf verantwoord is. Als een bedrijf vanaf 2016 meer fosfaat produceert dan in 2014 moet de melkveehouder aantonen dat hij over voldoende grond beschikt volgends de normen van de AMvB. De extra grond moet worden verantwoord via de jaarlijkse Gecombineerde Opgave.

De specialisten van DLV Advies zijn bekend met de Melkveewet. Zij ontwikkelden een speciaal rekenprogramma dat u inzicht geeft in uw huidige situatie, maar ook verschillende scenario's kan doorrekenen. Dit programma kan u helpen om afwegingen en de juiste keuzes te maken.