Kostprijsbeheersing melkvee

Veel ondernemers sorteerden de afgelopen jaren voor op de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 en gingen voor groei. Deze ontwikkeling was van korte duur. De Melkveewet of Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij en de introductie van melkveefosfaatrechten roepen deze trend snel een halt toe. DLV Advies heeft veel kennis in huis op het gebied van bedrijfs- en kostprijsontwikkeling in de melkveehouderij.

Trends in de melkveehouderij

De sector heeft naast groei te maken met een grillig verloop van prijsontwikkelingen. De melkopbrengsten zijn minder stabiel dan in het verleden, maar naar verwachting zijn de perspectieven op langere termijn goed. De melkveehouderijsector krijgt wel te maken met een veel grotere ‘melkprijsrange’ dan in het verleden. De melkprijs varieert van 25 tot 40 cent per kilogram melk. Daarnaast neemt de kostprijs voor u als melkveehouder toe door stijging van voerprijzen van kracht- en ruwvoer. Ook krijgt u te maken met stijgende kosten voor het afzetten van mest. De niet-toegerekende kosten gaan eveneens omhoog en leiden tot een verdere kostprijsverhoging. De arbeidsbehoefte neemt toe. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de groeiende ondernemers. Bovendien zullen ondernemers met een groeistrategie investeren in gebouwen en in de productiemiddelen grond en fosfaatrechten. Ook het verkrijgen van de juiste vergunningen maakt hier onderdeel vanuit. Deze ontwikkelingen zorgen voor hogere kosten en leiden tot een daling van de reserveringscapaciteit.

Melkveehouderij vraagt om goed ondernemerschap

Bedrijfsontwikkeling begint bij een goede kostprijs. Indien u kiest voor groei is het essentieel dat uw bedrijfsorganisatie op orde is, zodat de arbeidskosten per productie-eenheid laag blijven. U heeft als ondernemer te maken met ontwikkelingen in de markt van melk, voer en mest. Dit vraagt van u als melkveehouder om goed ondernemerschap, waarin u tijdig tactische beslissingen neemt. Hierbij ligt de nadruk op beter financieel management op bedrijfsniveau.

Inspelen op prijsschommelingen

Om juist in te spelen op de prijstontwikkeling is het belangrijk dat u als ondernemer inzicht heeft in uw resultaten op uw bedrijf. DLV Advies Melkveemanager kan u per kwartaal inzicht geven in uw technische en economische bedrijfsresultaten. Op basis hiervan kunt u uw bedrijfsvoering aanpassen. Aangezien de melkprijs, (kracht-)voerkosten en de financieringslasten in de toekomst vaker fluctueren, is het nog belangrijker om de vinger aan de pols te houden. Hier speelt DLV Advies op in door te gaan werken met een voerwinst ratio voor de korte termijn. De voerwinst ratio is een nieuw kengetal. Dit getal geeft u een goede indicatie op basis van verwachte melkprijs en de te verwachten voerkosten. Op basis van deze resultaten kunt u een goede liquiditeitsprognose maken voor uw eigen situatie.

De komende jaren is het belangrijk een buffer op te bouwen bij goede prijzen. Hierdoor kunt u als ondernemer de prijsschommelingen beter opvangen. De specialisten van DLV Advies kunnen u daarbij helpen.

Gerelateerd nieuws

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

ONZE ADVISEURS STAAN
VOOR JE KLAAR

Downloads

Presentatie: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouderij?!, DLV november 2014

Contactpersoon

Vic Boeren, Manager Rundvee