Melkvee- en varkensbedrijf Kroese geeft invulling aan koerswijziging

In 2021 hield Erik Kroese naast melkvee 9.000 varkens verdeeld over vijf locaties. Met het oog op de toekomst bouwde hij de varkenstak naar 1.400 vleesvarkens en concentreerde alle bedrijfsactiviteiten op locatie in het Overijsselse Marle. Hij heeft zijn pijlen nu gericht op het melkvee. Het doel is een melkproductie van 1,75 miljoen liter met drie nieuwe melkrobots, een bescheiden uitbreiding van het aantal koeien en een efficiëntieslag. Hij nam DLV Advies in de arm voor het maken van een kansrijk herinrichtingsplan een goede uitgangspositie voor zijn nieuwe koers.

Dat DLV Advies een veelzijdige sparringpartner is was bij Erik al bekend. In de ‘varkensperiode‘ schakelde hij het bedrijf in rondom mestvraagstukken en als energie-intermediair. Erik: "Dat ik bij dit bedrijf te rade ging, was dus vrij logisch. Nadat onze NB vergunning (Natuurbeschermingswet) nog altijd op orde bleek, ben ik met Mark de Jong, projectleider Bouw bij DLV ADvies, gaan brainstormen over een nieuwe bedrijfsinrichting."

Belangrijk uitgangspunt: verwaarden mest 

Erik: "Voorafgaand aan de eerste schets hebben we samen de uitgangspunten op een rijtje gezet: een uitbreiding van 160 naar 180 koeien, drie nieuwe melkrobots, het gegeven dat we weidegang toepassen en, gelet op de ventilatie, een goede aansluiting van nieuwbouw op de bestaande gebouwen." Mark: "Maar misschien was het verwaarden van mest wel het belangrijkste gespreksonderwerp. Aan mij de opdracht om een oplossing te creëren om mest bij de bron te scheiden in mest en urine én de mogelijkheid om dagverse mest beschikbaar te houden. Door mest te vergisten voor bijvoorbeeld de productie van biogas en vervolgens mineralen te scheiden, valt synergie te behalen en kan de bedrijfsvoering verder worden verduurzaamd."

De definitieve tekening

Mark: "In overleg met Erik is in het ontwerp een emissiearme vloer opgenomen. Via een dicht vloersysteem komt de mest straks uit op een goot naar de bestaande kelders. Hij heeft de optie om in een later stadium dagverse mest te verwerken, zodat op termijn eventueel monovergisting kan worden toegepast. De bestaande stal wordt gekoppeld aan een leegstaande jongveestal. Hierdoor ontstaat één grote ligboxenstal. In de toekomst willen wij hier onder andere de nieuwe melkrobots plaatsen. We hebben de robotleverancier uitgenodigd. Zijn schets is overgenomen in de definitieve tekening.Strohokken en een separatieruimte zijn ingetekend op de positie van de huidige melkstal." Erik: "Voor de uitvoering van de plannen werken we met een aannemer die ik al jaren projecten toevertrouw en waar DLV Advies ook goed bekend mee is."

Alle kosten inzichtelijk in de bouwbegroting  

Erik: "Ik wil graag alle kosten goed in beeld hebben, zodat ik niet voor verrassingen komt te staan. Behalve met de kosten van de aannemer zijn met de herinrichting namelijk nog veel meer uitgaven gemoeid. Denk aan kosten voor het aanpassen van technische- en mestinstallaties, het aanpassen van stalinrichting, de vergunningen, het grondwerk, sloopkosten etc. Daarom heb ik DLV Advies een bouwbegroting laten maken, die ik heb gebruikt voor de financieringsaanvraag bij de bank."

Aanvraag bouwvergunning en milieuvergunning ingediend

Mark: "Ik ben het aanspreekpunt voor Erik, maar achter de schermen werken we bij DLV Advies in de regel met vijf tot zes collega’s aan een project: een tekenaar, een constructeur, een collega die de begrotingen maakt, een collega die bestekken schrijft, een collega die opties in beeld brengt rondom de fiscale regeling Maatlat Duurzame Veehouderij en een collega die vergunningen regelt. De aanvraag voor de bouwvergunning en de milieuvergunning hebben we ook voor Erik in orde gemaakt en ingediend bij de gemeente Hellendoorn. De doorlooptijd is naar verwachting minimaal een half jaar. In de huidige tijd met de stikstofproblematiek is het lastig in te schatten hoe groot de kans op honorering van de aanvragen is, maar we hebben onderbouwd dat we milieuneutraal handelen en hopen in 2023 te starten met de uitvoering van onze plannen. "

Melkvee- en varkensbedrijf Kroese


Familie: Erik (49) en Marjanne (51). Zij hebben samen vijf dochters: Esmee (22), Rhodee (20), Ires (18), Kamill (17) en  Sophie (15). 
Plaats: Marle (Overijssel)  
Taakverdeling: Erik runt het melkveebedrijf met hulp van zijn vader en een medewerker. Marjanne is sparringpartner van Erik en helpt waar nodig bij administratieve taken. Daarnaast is zij werkzaam als conciërge op een school in het middelbaar onderwijs. Dochter Esmee is lerares op een basisschool en de andere vier dochters zijn schoolgaand. 
Rollend jaargemiddelde: 9.500 kg met 4,40% vet en 3,59% eiwit
Veestapel: 160 koeien, 100 stuks jongvee en 1.400 vleesvarkens
Land: 65 hectare in gebruik, waarvan 37 hectare grasland en 28 hectare mais
Melkstroom: Weidemelk