Ammoniumzouten en mineralenconcentraat: wat zijn het?

Publicatiedatum: 19 september 2022

Binnen het Nitroman-project worden ammoniumzouten en mineralenconcentraat al voor het derde jaar op rij toegepast in de groenteteelt, aardappelen, mais en gras. De voorbije jaren werd reeds duidelijk dat deze herwonnen meststoffen nagenoeg gelijkwaardig zijn aan kunstmest. Bovendien dragen ze bij tot een meer circulaire landbouw. In Nederland zijn er inmiddels diverse producenten die deze techniek in de praktijk toepassen.

Nitroman is een Vlaams-Nederlands project waarin wordt onderzocht en gedemonstreerd hoe dunne fracties uit drijfmest beter kunnen worden verwerkt en toegepast op het land als kunstmestvervangers. Binnen het project wordt via twee innovatieve technieken gepoogd aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water terug te winnen uit de vloeibare mestfractie. In samenwerking met projectpartners, heeft DLV Advies een rekentool ontwikkeld voor de technische en financiële calculaties omtrent mestverwerking.

De producten

In het Nitroman-project werd hoofdzakelijk de focus gelegd op twee technieken voor mestbewerking, stripping-scrubbing en membraanfiltratie.

  • Stripping-scrubbing produceert uit de dunne fractie van mest of digestaat enerzijds een stikstofarm effluent en anderzijds ammoniumzouten: ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat, afhankelijk van het gebruikte tegenzuur, rijk aan respectievelijk stikstof (N) en stikstof en zwavel. Daarnaast werd ook ammoniumsulfaat afkomstig van chemische zure luchtwassers, oftewel spuiwater, uitgetest in de veldproeven.

  • Membraanfiltratie produceert uit de dunne fractie van mest of digestaat enerzijds loosbaar water en anderzijds mineralenconcentraat, dat N en kalium (K) bevat.

Deze producten werden telkens geanalyseerd vóór gebruik in de veldproeven. Ook al kon de nutriënteninhoud soms wat variëren van batch tot batch, bleken er uit de analyses geen bezorgdheden tot gebruik van de producten te zijn.

Bekijk de video’s met uitleg over de producten en technieken. 
Nitroman - Strocon - Membraamfiltratie
Nitroman - Detricon - Stripping/Scrubbing

Productfiches

Tijdens het Nitroman-project werden factsheets opgemaakt van de gebruikte meststoffen, zijnde mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat. Hierin treft u meer informatie rond de samenstelling, producteigenschappen, landbouwkundig gebruik en milieuaspecten. Deze geanalyseerde nutriënteninhoud werden samengevat in handige productfiches. Daarnaast is er een factsheet beschikbaar over het gebruik van de herwonnen meststoffen, specifiek in de groententeelt.

Bekijk de productfiches

De toepassing

Gedurende drie jaar werden de herwonnen meststoffen uitgetest bij verschillende praktijkcentra in verschillende teelten: Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver deed sinds 2020 verscheidene proeven in verschillende teelten:

  • 2020: spinazie gevolgd door selder

  • 2021: bloemkool

  • 2022: venkel en bloemkool gevolgd door prei

  • Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt voert sinds 2020 een veldproef uit in mais

  • Ook de Hooibeekhoeve in Antwerpen heeft een veldproef in mais, naast een proef in gras

  • Het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Zeeland onderzoekt sinds 2020 de herwonnen meststoffen dan weer in aardappelen en in 2022 ook in wintergraan

Tijdens deze proeven werden de herwonnen meststoffen telkens vergeleken met referenties, waaronder een onbemest object en de conventionele kunstmest en dit in meerdere herhalingen. Alle proefresultaten zullen eind dit jaar gebundeld worden in een veldproefrapport. In Nederland zijn er inmiddels diverse producenten die de producten in de praktijk toepassen.

 

NIitroman is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar