Basispremie nieuwe GLB aangevuld met eco-premie

Publicatiedatum: 30 augustus 2022

Of een bedrijf in 2023 recht heeft op een hectaretoeslag van € 60 tot € 200 in het nieuwe GLB, is afhankelijk van de keuzes die dit najaar gemaakt worden. Dat zegt Ap van der Bas, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

In het nieuwe GLB kan de basispremie aangevuld worden met een goud-, zilver- of bronspakket met de voorlopige waarde van respectievelijk € 200, € 100 en € 60/ha. Hiervoor moeten ondernemers per hectare minimaal 5 punten scoren die te behalen zijn in 5 categorieën: klimaat, bodem en lucht, biodiversiteit, water en landschap. Om die punten te behalen, kunnen ondernemers kiezen uit 21 eco-activiteiten. Voorbeelden van eco-activiteiten zijn langjarig grasland, vroeg oogsten rooigewas, onderzaai vanggewas, verlengde weidegang en bufferstroken.

Begin tijdig met invullen simulatietool GLB

De simulatietool waarmee berekend kan worden of een bedrijf recht heeft op deze extra toeslag, is sinds kort beschikbaar. Ap van der Bas adviseert ondernemers hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. “De eerste stap is om per perceel te kijken welke eco-activiteiten er al worden uitgevoerd. Er kunnen meerdere eco-activiteiten plaatsvinden op hetzelfde perceel.  Wanneer een bedrijf natuurpercelen heeft, zijn er vaak ook meerdere eco-activiteiten op het perceel van toepassing. Tot slot adviseert Ap goed te kijken naar niet productieve delen: “Er zijn punten te behalen voor zogenoemde houtige elementen. Dit zijn bijvoorbeeld houtwallen, boomsingels en bosjes. Als deze nog niet ingetekend zijn, kun je die nog opgeven.”

Bufferstrook voor nitraatwetgeving en biodiversiteit eco-maatregelen

Ap ervaart dat de meeste bedrijven nog extra maatregelen moeten treffen om in aanmerking te komen voor de hectaretoeslagen van € 60, € 100 of € 200/ha. “Met name de categorie biodiversiteit is voor veel bedrijven een lastige categorie om aan voldoende punten te komen.” Toch is het wel goed te doen om hiervoor voldoende punten te halen aldus Ap: “In het 7e nitraatactieprogramma (NAP) is het wettelijk verplicht gesteld om een teeltvrije zone te hebben langs watervoerende sloten. Daar mag je niet bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. De 2 meter uit het 7e NAP is wel verlies van bemestingsruimte. De extra ruimte boven de 2 meter mag je niet bemesten, maar die ruimte mag je wel meetellen voor de totale bemestingsruimte. Bij bufferstroken op bouwland is er wel substantieel verlies van teeltoppervlak.

GLB 2022: Extra steun aan varkenshouders met grond

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens. Ook pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van € 2.700. RVO betaalt het bedrag uiterlijk 30 september uit aan bedrijven die in 2022 uitbetaling van betalingsrechten aanvroegen en voldoen aan de vergroeningseisen. Bedrijven ontvangen deze steun als ze voldoen aan enkele voorwaarden. 
Het bedrijf

  • heeft minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee;

  • heeft in 2022 met de Gecombineerde opgave (GO) tijdig uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd;

  • maakt aanspraak op uitbetaling van rechtstreekse betalingen voor minimaal € 500;

  • voldoet aan de vergroeningseisen.

Meer informatie

Wilt u hulp bij het vaststellen of u voldoet aan de zogenoemde conditionaliteiten, in welke categorie u nu zit en op welke manier u in een hogere categorie kunt komen of heeft u andere vragen over het GLB? Onze adviseurs Mest & Mineralen staan voor u klaar.  

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar