Bodem als basis voor kringlooplandbouw

Publicatiedatum: 19 september 2018

Minister Schouten zet in haar visie volop in op kringlooplandbouw. Om dit voor elkaar te krijgen stelt ze zich drie doelen. Boeren moeten met kringlooplandbouw een goed inkomen kunnen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand kunnen houden en door kunnen geven. Onze waardering voor voedsel moet groter worden. En als derde moet Nederland de voorloper blijven in efficiënt voedsel produceren in kringlopen. De basis om dit voor elkaar te krijgen ligt bij de bodem.

Gebruik van kunstmestvervangers

De minister wil toe naar meer gebruik van bewerkte dierlijke mest. Herrold Lammertink, directeur van DLV Advies juicht dit toe. “De grootste sprongen in de kringlooplandbouw zijn met mest te maken. Bewerkte dierlijke mest, zoals Groen Fosfaat, biedt veel mogelijkheden. Het organische stofgehalte van de grond verhogen we met Groen Fosfaat. Dit zorgt voor een opbrengstverhogend effect en een grotere waterbergingscapaciteit van de grond. Tegelijkertijd is er dan minder mesttransport en kunstmestaanvoer nodig, dat ook winst voor het milieu oplevert. Op dit moment bemoeilijkt de mestwetgeving het gebruik van bewerkte mest. Wetgeving zal dan in ieder geval aangepast moeten worden, zodat we ook met meer organische meststoffen in de totale bemestingsruimte kunnen komen.” En Lammertink ziet nog meer mogelijkheden: “In de toekomst zullen we ook op de veebedrijven steeds meer toewerken naar perceelspecifieke bemesting met op maat gemaakte meststoffen.”

Microvergisting

De ontwikkeling naar het gebruik van bewerkte mest gaat gepaard met innovaties op het gebied van mestverwerking en mestvergisting. “Hier zullen de komende jaren steeds meer ondernemers mee aan de slag gaan,” zo is de verwachting van Lammertink. “Het project Jumpstart is hier al een mooi voorbeeld van.” DLV Advies neemt deel aan verschillende projecten voor de ontwikkeling en toepassing van mestverwerking op het eigen bedrijf. Meer informatie is te vinden in het dossier mestverwerking.

Zelf aan de slag met de kringloop

Ondernemers kunnen zelf ook veel doen om de kringloop te sluiten en mineralenverliezen te beperken. En dit is in het voordeel van de boer. “Minder verlies is per definitie winst,” aldus Lammertink. “Waar nu mineralen verloren gaan, of eigenlijk minder efficiënt zijn, wordt duidelijk in de KringloopWijzer. Uit de KringloopWijzer is veel informatie te halen. Door deze informatie op een juiste manier toe te passen in de praktijk, kunnen op bedrijfsniveau processen optimaler verlopen, waardoor verliezen verder teruggebracht worden.”

Projecten DLV Advies

Voor ondernemers die aan de slag willen met de kringloop heeft DLV Advies diverse mogelijkheden. DLV Advies heeft ervaring met de toepassing van bokashi en compost, de inzet van reststromen, het verbeteren van het organische stofgehalte in de bodem etc. Er zijn ook verschillende projecten waarin deze toepassingen spelen, waar ons projectenteam zich mee bezighoudt. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties