Demonstratiedag Veenkoloniën 18 mei

Publicatiedatum: 25 april 2018

Demonstraties met pootaardappelen, vanggewassen in maïs, precisielandbouw, druppelberegening, zonnepanelen en warmteterugwinning. Een diversiteit aan onderwerpen voor akkerbouwers en veehouders is op vrijdag 18 mei a.s. bij loonbedrijf Feunekes aan de Weddermarke 21 in Wedde te zien. De dag vangt aan om 14.00 uur. Om de kennis van diverse praktijknetwerken in de Veenkoloniën met een grotere groep telers te delen, organiseren Delphy, Nedworc Foundation, H.J. Luth uit Wedde en DLV Advies een regionale demonstratiemiddag.

Regionale demonstratiebijeenkomst

Het eerste lustrum van de regiodemonstraties heeft een interessant programma voor alle veenkoloniale boeren en hun buren. Het programma bestaat die dag uit diverse demonstraties. DLV Advies verzorgt hier de volgende demonstraties:

Efficiënt omgaan met mineralen door Ap van der Bas:

 • Onderzaai en vanggewassen in maïs waaronder Italiaans raaigras en rietzwenkgras, het ene in de rij, de ander in ruitverband. In het najaar komt er rogge naast te liggen.
 • Stikstofbinding in de maïs.

Het belang van een goede bewaring, ook voor in het veld door Harrie Versluis:

 • Bewaring en voorkiemen van pootaardappelen.

Energie opwekken, benutten en besparen door Stijn Haarhuis:

 • Gebruik van zonnepanelen, bijvoorbeeld voor beregeningsinstallatie.
 • Van het gas af: elektrisch verwarmen van het huis.

Verder zijn er ook innovatieve velddemonstraties met een Geo-/GPS aardappelrugvormer en diverse demonstraties met drones en plaatsspecifiek bemesten. 

Aan het einde van de middag zullen drie sprekers hun kennis over de regio delen. Sprekers zijn:

 • Henk Bleker (oud-staatssecretaris van LNV 2010-2012)
 • Gini Luth (locoburgemeester, gemeente Westerwolde)
 • Hendrik Luth (regiegroep Verder met kennis uit de Praktijknetwerken)

Na deze sessies is het tijd om te netwerken tijdens een barbecue. Zanger Bert Hadders zal voor muzikale ondersteuning zorgen. Het evenement wordt in samenwerking met gemeente Westerwolde en de LTO Noord afdeling georganiseerd. De uitnodiging voor deze dag is hier te vinden.

Het project

Dit project is een initiatief van Delphy, Vernieuwingsbedrijf "Op de Es" te Zeijen (Drenthe), erkend stagebedrijf voor akkerbouw en loonwerk H.J. Luth te Wedde (Groningen) en Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur. In dit project wordt de kennis die is opgedaan in elf Praktijknetwerken in 2013-2015 (begeleid door Delphy, RINGadvies, DLV  Advies, Nedworc Foundation en Luth) op een samenhangende wijze verspreid in de Veenkoloniën.  
De kennisverspreiding gebeurt met open verspreidingsmethoden, m.n.: 

 • flitsbijeenkomsten bij boeren, waarbij buren worden uitgenodigd;
 • regionale demonstraties;
 • boerenwerkdemonstraties;
 • workshops en  trainingen. 

De kennisverspreiding integreert vrijwel alle thema’s die in de Praktijknetwerken (2013-2015) aan de orde zijn geweest, zoals: Mest & Mineralen, Bewaring, Vochtvoorziening, Duurzame energie, Precisielandbouw, Bodemverbetering en Biodiversiteit.

Effect van brongerichte maatregelen op samenstelling mest

De brongerichte (nieuwe) maatregelen binnen de veehouderij kunnen effect hebben op de mestsamenstelling. Een maatregel, zoals het verdunnen van mest met...

Lees verder

Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting

In de afgelopen jaren zijn meerdere emissiemetingen uitgevoerd bij het uitrijden van met water verdunde mest met een sleepvoetmachine. Bij verdunning van...

Lees verder

Meer nieuws