Het Areaal Monitoring Systeem (AMS): toezicht op GLB-subsidies

Publicatiedatum: 15 september 2023

Heeft u een subsidie vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? RVO controleert dan of u zich aan de voorwaarden houdt. Daarvoor gebruiken ze het Areaal Monitoring Systeem (AMS) dat satellietbeelden gebruikt voor controle. Klopt er iets niet? Dan laat RVO dat op tijd weten, voordat u in oktober uw definitieve aanvraag doet.

Het Areaal Monitoring Systeem is een instrument waarmee landbouwactiviteiten op percelen nauwgezet gevolgd kunnen worden. Dit omvat onder andere het monitoren van (vang)gewassen en hun groeistatus. Het AMS richt zich specifiek op landbouwactiviteiten, waarvoor subsidie is aangevraagd. RVO maakt dus gebruik van openbare satellietbeelden die wekelijks alle gewaspercelen in Nederland vastleggen. Deze beelden zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen door iedere belanghebbende worden gebruikt.

Wat betekent het AMS voor u?

“Het AMS is ontworpen om de ondernemer te ondersteunen bij het indienen van een subsidieaanvraag conform de GLB-voorwaarden”, benoemt Freddy Keurhorst, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. “Als de satellietbeelden aangeven dat de ondernemer niet volledig aan de voorwaarden voldoet, krijgt hij de gelegenheid om de aanvraag tijdig aan te passen of in te trekken. Mocht het perceel toch aan de voorwaarden voldoen, dan kan het bewijsmateriaal ingediend worden in de RVO GeoTag-app. In sommige gevallen kan er een fysieke controle plaatsvinden. Bij het indienen van de definitieve aanvraag in de Gecombineerde Opgave kunt u zien of RVO het bewijsmateriaal heeft goedgekeurd.”

Basispremie

Dit jaar zal het AMS enkel ingezet worden voor het monitoren van landbouwactiviteiten met betrekking tot de basispremie. Hierbij wordt gekeken of er subsidiabele gewassen op de opgegeven percelen staan en of er subsidiabel grasland is gemaaid of beweid. Wanneer RVO een landbouwactiviteit niet kan vaststellen, beschouwen zij dat perceel niet als landbouwgrond. Freddy: “Dit kan consequenties hebben voor uw basispremie, eco-premie, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), en uw mestplaatsingsruimte.”

Minder bedrijfscontroles

Freddy geeft aan dat het AMS vooral efficiëntie biedt. “Niet alleen voor RVO, maar ook voor de ondernemer. Het vermindert namelijk het aantal bedrijfscontroles en wanneer de satellietbeelden overeenkomen met de aanvraag, wordt deze sneller goedgekeurd.”

AMS voor eco-regeling

Vanaf 2024 zal het AMS ook worden ingezet voor andere regelingen binnen het GLB, zoals de eco-regeling, conditionaliteiten, het ANLb en gebiedsgerichte regelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wat doet RVO met uw gegevens?

RVO bewaart alle AMS-gegevens die ze gebruiken om uw subsidieaanvraag te beoordelen, inclusief de satellietbeelden. Dit is een vereiste voor de uitbetaling van Europese subsidies, waaronder GLB-subsidies. De Europese Commissie maakt gebruik van deze gegevens om te controleren of subsidies op rechtmatige wijze zijn verstrekt.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Mest & Mineralen. Zij helpen u graag verder.
Meer informatie over AMS treft u op RVO

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar