Innovatieprijs Duitse markt voor Slimme Stal

Publicatiedatum: 10 april 2019

Een optimaal en stabiel klimaat in en om de stal draagt aanzienlijk bij ​​aan een goede diergezondheid en minder stress. “Een aantal varkenshouders is nog te weinig bezig met het bijhouden van het klimaat in hun stallen”, aldus Gé Backus van Connecting Agri & Food. Uiteindelijk leiden gezonde dieren ook tot betere financiële resultaten voor een agrarisch bedrijf.

Backus is zich bewust van de noodzaak hiervan en ontwikkelde daarom, in samenwerking met ICT-bedrijf Whysor, een handig systeem om het klimaat bij te houden in en om de stal, Slimme Stal genoemd.

Gezond stalklimaat

Voor de ontwikkeling van Slimme Stal won Backus een innovatieprijs in de categorie "Vertaling van Wetenschap naar de Praktijk", van het Duitse Tierwohl Initiative, die hij op 8 april 2019 in ontvangst nam in Berlijn. "Ik merkte in mijn gesprekken dat veel ondernemers de betekenis van een goed stalklimaat niet echt kennen. Het klimaat heeft een grote invloed op het gedrag van varkens en hun gezondheid. Met Slimme Stal willen we veehouders een hulpmiddel bieden waarmee ze gemakkelijker het eigen stalklimaat kunnen bijhouden met sensoren”, legt Gé Backus uit over zijn motivatie voor de ontwikkeling van Slimme Stal.

Klimaatwaarden meten

Om het klimaat in een varkensstal te kunnen inschatten, zijn vier richtwaarden bepalend: temperatuur en luchtvochtigheid, het koolstofdioxide (CO2)- en het ammoniakgehalte (NH3). Deze waarden kunnen aanzienlijk verschillen, zowel binnen als tussen verschillende dagen. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk ammoniakgehalte. Een belangrijk neveneffect van een optimaal klimaat is dat de lagere stressbelasting van de dieren de kans op problemen zoals staartbijten vermindert.

Samen met Whysor heeft Connecting Agri & Food een technische oplossing ontwikkeld voor het managen van een stabiel afdelingsklimaat. Het is bedoeld om varkenshouders in staat te stellen te allen tijde inzicht te krijgen in de klimatologische omstandigheden in vleesvarkens- en biggenafdelingen en zo nodig actie te kunnen ondernemen. Hiervoor worden eerst sensoren in de stal geïnstalleerd, die elke tien minuten meetwaarden naar de software van Slimme Stal sturen. Digitaal kan de ondernemer direct de resultaten inzien op een dashboard, via een smartphone, tablet of pc.
 

Melding op smartphone

Verder worden drempelwaarden ingesteld voor bijvoorbeeld de temperatuur of CO2-waardes. Als deze worden overschreden, wordt een alarmfunctie geactiveerd. De ondernemer ontvangt een melding op zijn smartphone, zodat hij actuele extreme situaties kan herkennen en direct kan reageren. De software heeft zelfs nog meer functies: de ondernemer kan periodiek overzichten ontvangen met grafische weergaven van de gemeten waarden en een klimaatrapport. Het zal deelnemende ondernemers ook in staat stellen om te vergelijken met de andere leden van een producentengroep.

Duitse markt op

Het doel van het project is om moderne hulpmiddelen te gebruiken om het inzicht van de veehouders over het actuele klimaat in de stallen te vergroten. Het project is klaar voor gebruik in de praktijk en wordt met ingang van juli getest in een eerste pilotproject met drie Duitse producentengroepen. Gé Backus ontving de volledige financiering voor een proefproject met 30 deelnemende Duitse bedrijven voor € 153.945.

Slimme Stal is ook in ontwikkeling voor de pluimvee- en melkveehouderij. Zie www.slimmestal.nl.

Dit interview met Ge Backus verscheen ook op de website van Tierwohl Initiative. Neem voor vragen over Slimme Stal contact op met Harm van der Zanden, ict-specialist en coach van Slimme Stal.

Foto: Tierwohl Initiative

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar