Voordeel stikstof in BEX staat 'onder druk'

Publicatiedatum: 10 januari 2018

Koeien & Kansen deelnemer Kuks wilde in 2017 meer kilogrammen melk produceren dan voorgaande jaren binnen de fosfaatruimte. In 2016 hielden ze daarom extra jongvee aan om in 2017 extra melk te produceren. Helaas moesten ze door het fosfaatreductieplan in 2017 fors terug in het aantal koeien.

Lager BEX-voordeel

De productie per koe steeg in 2017 flink met 100 kilogam melk per koe. Kuks verwacht op jaarbasis ruim 70000 kilogram melk meer te leveren dan in 2016 met minder koeien. "Met de huidige hogere melkprijs is dat natuurlijk een prettige bijkomstigheid", merkt Kuks op. Hoewel het ureumgehalte in de melk ten opzichte van 2016 niet gewijzigd is, laat de prognose van de KringloopWijzer een lager BEX-voordeel zien dan verwacht. De aangepaste rekenmethodiek in de BEX betekent voor Kuks een verslechtering van het stikstofvoordeel van 6 procent. 

Het fosfaat-voordeel is groter geworden. Er is minder eiwitrijk krachtvoer aangekocht (280 RE in 2016, naar 215 RE in 2017 ), waardoor ook het fosfaatgehalte duidelijk lager lag, van gemiddeld 6,9 gram P in 2016, naar nu in 2017 gemiddeld 4,9 gram P. Het vergelijk gaat wel iets scheef doordat we in 2016 behoorlijk eigen grasbrok, met een laag RE gehalte, hebben gevoerd. Daardoor was het krachtvoer dat in 2016 werd aangekocht eiwitrijker om het rantsoen te laten melken. Dit jaar is dat niet gebeurd.

Fosfaat-gat compenseren met Froen Fosfaat

Qua ruwvoerproductie hebben we een goed jaar gehad. Zowel het grasland als het maïsland hebben meer opgebracht dan voorheen. In de snijmaïs is dit jaar Groen Fosfaat in de rij toegevoerd. "Op bedrijfsniveau zien we een steeds groter tekort aan fosfaat bij de bemesting (fosfaat-gat) ontstaan en we proberen dit met het gebruik van deze meststof te compenseren", merkt Kuks op. 

Onbalans tussen fosfaat en stikstof

De onbalans tussen stikstof en fosfaat blijft op het bedrijf van Kuks aanwezig. Feitelijk zouden ze genoeg ruimte hebben om fosfaat aan te voeren. Op bedrijfsniveau laat het een negatief fosfaatoverschot zien. "We onttrekken meer van ons land dan dat we er naar toe brengen. Toch vreemd, minder fosfaat produceren vanwege de fosfaatrechten en méér fosfaat kunnen plaatsen in de bedrijfsvoering vanuit de kringloopgedachte", concludeert Kuks.

Herrold Lammertink van DLV Advies begeleidt Familie Kuks binnen het Koeien & Kansen project.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties