Waterhuishouding verbeteren

Publicatiedatum: 10 juli 2018

Op het melkveebedrijf van Joris Buijs in Etten-Leur staat het thema water al jaren hoog op zijn agenda. Dit werpt nu zijn vruchten af. Door de veranderende weersomstandigheden van extreem natte perioden afgewisseld met perioden met droogte is het belangrijk dat de waterhuishouding op het bedrijf op orde is. Buijs heeft in overleg met het waterschap de nodige maatregelen getroffen voor de korte en de lange termijn.

Zeker in de afgelopen jaren zijn verschillende records gevestigd door diverse extreme weersomstandigheden. Dit voorjaar kregen bepaalde gebieden in Etten-Leur te maken met veel wateroverlast. In slechts enkele uren tijd viel er toen tientallen millimeters regen. Nu draaien de beregeningshaspels weer overuren verband met de extreme droogte. Tegen deze extremen is niet veel opgewassen, maar toch probeert Joris met diverse maatregelen de waterhuishouding op zijn bedrijf onder controle te houden.

Percelen vlak leggen

In overleg met Waterschap Brabantse Delta probeert Joris Buijs zijn percelen op het gebied van waterhuishouding te verbeteren. Zo egaliseert Joris zijn percelen, waar mogelijk, voor een betere vlakligging. In droge tijden houdt het perceel het nog beschikbare water beter vast: het water wat er valt stroomt namelijk niet direct weg of naar één punt toe. In natte perioden verdeelt het water zich gelijkmatiger over het perceel en blijft niet op één plaats staan, met alle gevolgen van dien. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Maatregelen met meer impact

Soms is het nodig om rigoureuzere maatregelen te treffen. Joris legt op een aantal percelen sleuven met een greppelfrees aan. Afgelopen voorjaar was er in Etten-Leur ook diverse keren sprake van zeer veel regen in korte tijd. De aangelegde sleuven kwamen dus dit jaar goed van pas om het water versneld af te voeren en de schade te beperken. Binnen de huidige wet- en regelgeving is dit toegestaan.

Organische stofgehalte op peil houden

Naast het nemen van korte termijn maatregelen heeft deze Koeien & Kansen melkveehouder ook nagedacht over maatregelen voor de lange termijn. “Met de huidige droogteperiode kan ik de percelen met een hoger organische stofgehalte exact aanwijzen”, zegt Joris Buijs. “De gewassen op die percelen staan momenteel frisser en vitaler. De bodem houdt op deze percelen meer vocht vast, dan op de percelen met een lager organische stofgehalte. Deze percelen afgelopen hebben bovendie afgelopen voorjaar de natte periode beter doorstaan”. Het op peil houden van het organische stofgehalte was altijd al een belangrijk item voor deze ondernemer. Dit wordt zeker in een jaar met weersextremen nogmaals bevestigd.  De aanvoer van onder andere compost en het daarmee goed benutten van alle beschikbare mestruimte draagt bij aan het op peil houden van het organische stof gehalte in de bodem. Hier gaat hij zeker de komende jaren mee door.

Janneke Straver begeleidt Joris Buijs in het project Koeien & Kansen. Dit artikel is geplaatst op de website van het project.

Projectenteam

Koeien & Kansen is een van de vele projecten die het projectenteam van DLV Advies uitvoert. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

Meer over projectenteam

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar