Blog: 'Precisielandbouw in de melkveehouderij'

Publicatiedatum: 06 januari 2020

Veel van de techniek die we in de huidige melkveehouderij inzetten, kun je als hightech omschrijven. Koeien worden volledig automatisch gemolken en voer wordt automatisch verstrekt. Intelligente systemen houden in de gaten hoe het gaat met het vee. Pensactiviteit, klauwproblemen, tochtigheid etc. worden gemonitord. Hightech inzetten bij het beheer van onze landbouwgronden blijft hierbij achter.

Afhankelijk van de opslagruimte die we in de mestput hebben, bemesten we in het voorjaar ons gras- en bouwland met drijfmest zodra de wet- en regelgeving het toelaat. Kunstmest doseren we op basis van wat we in de derogatie nog mogen toepassen. Gezien de verkoopgegevens van kunstmest gebruiken we nog veelvuldig de kunstmestproducten die we al vele jaren toepassen. Wel zetten we daar de strooicomputer bij in en werken we volgens de gegevens uit de strooitabellen van de producent.

De drie P’s van bemesting

Grasland is voor de grondgebonden veehouderij dé bron van eigen ruwvoer. Het is zaak zoveel mogelijk ruwvoer van goede kwaliteit te winnen, om daarmee zoveel mogelijk melk uit eigen ruwvoer te bemachtigen. Daarbij hebben we te maken met omstandigheden die de kwaliteit kunnen benadelen. Zuurgraad, vochtvoorziening, temperatuur, bemestingstijdstip, etc. zijn belangrijk voor het verkrijgen van goed ruwvoer. Bemesting via de drie P’s (periode, plaats en product) bepalen mede het succes van uw ruwvoerwinning.

Door bij graslandmanagement gebruik te maken van technieken die de bodem, het gewas en de drijfmest in kaart brengen, komen we dichter bij een optimale bemesting. Bij precisielandbouw gaat het om het juist interpreteren van de verkregen data uit bodem, gewas en drijfmest. Voor de individuele veehouder is het een behoorlijke opgave om vanuit alle beschikbare data de optimale bemesting uit te voeren voor zijn situatie. Bovendien is het lastig om precisielandbouw in direct financieel voordeel om te zetten.

Precisielandbouw in Noord-Nederland

In Groningen, Friesland en Drenthe gaat een groep van negen veehouders en vijf loonwerkers de komende twee jaren precisielandbouw toepassen op grasland. Binnen het project ‘Precisie met techniek in graslandmanagement’, begeleid door DLV Advies, wordt op de deelnemende melkveebedrijven grashoogte, neerslag, temperatuur en graskwaliteit gemeten. Het doel is om de fysieke, biologische en chemische eigenschappen van de bodem te meten, de data te analyseren en op basis van de gecombineerde data een plaatsspecifiek bemestingsadvies aan de veehouder te geven.

Met dit advies krijgt de veehouder meer inzicht in de bodem op het eigen bedrijf en kan hij gericht bemesten met drijfmest door het inzetten van GPS en een bemester met NIRS-sensoring.

Minder kunstmestgebruik, meer organische stofopbouw en een vitalere bodem zijn op langere termijn effecten die geld gaan opleveren voor de veehouder. Op de korte termijn krijgt de veehouder inzicht in de ideale inschaar- of maaimomenten, waardoor op het bedrijf de efficiëntie van voedingstoffen gaat toenemen.

Een zaak van toepassen

Techniek doorvoeren in grasland is een zaak van toepassen. De techniek is voorhanden, maar de effectiviteit ervan naar de veehouder vertalen, vraagt nog de nodige aandacht. De waarde van gras in dierrantsoenen is echter dermate hoog, dat het een kwestie van tijd is voor we actief slimme techniek gaan inzetten bij het verbouwen van ruwvoer voor weiden en maaien. De veelbesproken KringloopWijzer is daarbij een waardevol instrument om te bepalen wat uw voordeel is.

Deze blog is geschreven door Sytze Waltje in vakblad Nieuwe Oogst.

Het project ‘Precisie met techniek in graslandmanagement’ wordt mede mogelijk gemaakt door subsdies van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden