Eerste wetsvoorstel aanpak stikstof

Publicatiedatum: 20 december 2019

Deze week kwam er weer nieuws rondom de stikstofproblematiek. In de Eerste Kamer is de spoedwet aanpak stikstof erdoor gekomen, zodat het kabinet verder kan met de uitwerking van deze geïnitieerde spoedwet. In het wetsvoorstel wordt onder andere gesproken over een stikstofregistratiesysteem en/of van een drempelwaarde voor de vergunningplicht, stikstofuitstoot terugdringen via het veevoer en versnelde procedures voor natuurherstelmaatregelen.

Verder zijn ook de beleidsregels voor intern en extern salderen herzien. Begin oktober waren er al nieuwe beleidsregels opgesteld, maar na overleg tussen het ministerie en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn er aangepaste regels voorgesteld. In de week van 9 december 2019 zijn deze regels door 12 provincies, waarvan provincie Friesland onder voorbehoud, vastgesteld. Ondanks landelijke afspraken zijn er tussen de provincies toch verschillen in de uitvoering van de regels.

Algemene wijzigingen

Vergund blijft vergund, dus wanneer er gebouwd wordt volgens vergunning, heeft dit geen verdere gevolgen voor bedrijven. Wanneer er nieuwe toestemming Wet Natuurbescherming nodig is, moet er aan de opgestelde regels voor intern en/of extern salderen getoetst worden.

Intern salderen (ontwikkelen binnen eigen plafond)

 • Uitgaan van gerealiseerde en opgerichte installaties en gebouwen binnen de vergunning;
 • Geen aanpassing plafond naar beschikbare fosfaatrechten;
 • Corrigeren naar de normen vanuit het Besluit emissiearme huisvesting;
 • Alleen onder bepaalde voorwaarden, uitgaande van de vergunde situatie.

Extern salderen

 • Het gaat om de gerealiseerde en opgerichte installaties en gebouwen binnen de vergunning;
 • Er komt een generiek afromingspercentage van 30% gebaseerd op emissie;
 • Bij de meeste provincies is extern salderen met bedrijven met fosfaatrechten nog niet mogelijk;
 • Niet mogelijk voor deelnemers warme sanering varkenshouderij en deelnemers stoppersregeling;
 • Corrigeren naar de normen vanuit het Besluit emissiearme huisvesting;
 • Saldogever eerst activiteit beëindigen alvorens te gebruiken.

Spoedwet aanpak stikstof

Op het moment ligt het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof bij de Eerste Kamer, waarin de minister het volgende adviseert:

 • Er komt mogelijk een drempelwaarde en/of een stikstofregistratiesysteem voor vergunningverlening. Een eventuele drempelwaarde en/of stikstofregistratiesysteem zal niet landelijk worden ingevoerd, maar op advies van de Raad van State gebiedsgericht;
 • De minister wil de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoer terugdringen;
 • Natuurherstelmaatregelen via versnelde procedures;
 • Geen vergunningplicht voor activiteiten zonder effect op Natura 2000-natuurgebieden.

Vervolgplannen aanpak stikstof

De minister heeft op 16 december 2019 in een brief aan de Tweede Kamer een eerste maatregelenpakket voor de landbouw opgesteld. Daarin staan onder andere de volgende voornemens:

 • PAS-meldingen: Eerder geaccepteerde PAS-meldingen worden gelegaliseerd, voor de op 29 mei 2019 opgerichte installaties en gebouwen of waarvoor aantoonbare stappen gezet zijn voor realisatie.
 • Gebiedsgerichte aanpak: in de gebiedsaanpakken wordt komend jaar een passende beoordeling voor de te legaliseren meldingen meegenomen. Indien nodig treffen het Rijk en provincies volgend jaar maatregelen op gebiedsniveau. Tot die tijd zullen de autoriteiten niet actief handhaven op deze meldingen.

De verwachting is dat begin volgend jaar het kabinet met een maatregelenpakket voor de landbouw gaat komen. Het gaat daarbij enerzijds om het bieden van mogelijkheden en perspectief voor de boeren die blijven en anderzijds om gerichte en vrijwillige uitkoop van boeren die willen stoppen.

Meer informatie?

Voor vragen over de gevolgen voor uw specifieke situatie, neemt u contact op met Erwin van Kessel.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden