Extra mogelijkheid melding maispercelen op zand of löss tot 31 maart

Publicatiedatum: 25 maart 2021

Ondernemers die hun maispercelen op zand- of lössgrond niet tijdig of niet goed hebben gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen dit alsnog doen. Voorwaarde is wel dat op de percelen tot 15 maart geen drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib is uitgereden.

Vanaf dit jaar is het bij mais op zand- of lössgrond niet toegestaan voor 15 maart te bemesten met drijfmest of zuiveringsslib. Om dit te kunnen controleren, moesten ondernemers hun maispercelen uiterlijk 15 februari melden. Ondernemers die dit niet is gelukt, kunnen hun percelen alsnog melden.

Indienen onder voorwaarden

Het is alleen toegestaan om percelen (opnieuw) aan te melden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het perceel is tot en met 15 maart niet bemest met drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib.
  • Het perceel is in ‘mijn.percelen’ geregistreerd met een gewascode ‘mais’. Deze registratie heeft plaatsgevonden  voordat het perceel bij RVO wordt gemeld.

Verzending melding

De melding dient online via digitale post in ‘mijn.rvo.nl’ te worden ingediend. In ‘mijn.dossier’ kan (rechts) gekozen worden voor de optie ‘Post indienen’. De stukken moeten onder het onderwerp ‘Besluit gebruik meststoffen’ met als documentsoort ‘Maispercelen melden’ worden geregistreerd.

Benodigde gegevens

In de melding moeten zowel bedrijfs- als perceelsgegevens worden meegestuurd. Het betreft:

  • Het relatienummer.
  • De bedrijfsnaam, adres en woonplaats.
  • Het perceelsnummer en -naam uit ‘mijn.percelen’.
  • De oppervlakte van het perceel.
  • De gewascode en omschrijving van de gewascode.

Bevestiging RVO

Wanneer de melding is ingediend, zal RVO de aanvraag beoordelen. Bij goedkeuring worden de percelen geregistreerd en ontvangt de melder in ‘mijn dossier’ een ontvangstbevestiging die eveneens als meldbewijs dient.

Uitzondering op gekochte en gepachte percelen

Wanneer een perceel na 15 februari is gekocht of gepacht geldt een uitzondering. In dit geval mag er wel mais geteeld worden en kan bij controle het pacht- of koopcontract worden overlegd. Voor pacht dient het contract te zijn geregistreerd bij de Grondkamer. Voor koop geldt de datum van overdracht bij de notaris. Ondanks dat RVO aangeeft dat er in zulke gevallen geen melding gedaan hoeft te worden, adviseren wij dit wel te doen, met name wanneer de ingebruikname voor 1 april bekend is.

Knop meer informatie treft u op de website van RVO
 

 

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden