Groen Fosfaat: de resultaten en vervolg

Publicatiedatum: 09 februari 2018

De afgelopen 2 jaar is er gewerkt aan het project Groen Fosfaat. Groen Fosfaat is een meststof gemaakt uit hoofdzakelijk varkensmest, een mestsoort met een hoog fosfaatgehalte. Groen Fosfaat draagt bij aan het sluiten van de fosfaatkringloop binnen Nederland. Varkensmest, waar een overschot van is in Nederland, wordt verwerkt en toegepast op gronden in Nederland waar een tekort is aan fosfaat. Groen Fosfaat voorziet de plant langdurig van de gewenste bemesting. De meststof is optimaal afgestemd op de behoefte van de plant. 

In het kader van het project is samen met partners MeMon en EcoEnergy gewerkt aan de ontwikkeling van de meststof tot een goed toepasbare korrel. Tevens zijn er in twee groeiseizoenen diverse veldproeven uitgevoerd bij vier verschillende gewassen. Deze gewassen zijn maïs, gras, aardappelen en veldbonen.

De resultaten

Maïs
Op proefbedrijf Op de Es van Delphy zijn twee groeiseizoenen veldproeven uitgevoerd. Daarnaast hebben we bij vijf bedrijven in de praktijk proeven uitgevoerd. De resultaten binnen het eerste groeiseizoen waren positief. Groen Fosfaat werd vergeleken met de huidige standaard drijfmestbemesting aangevuld met fosfaatkunstmest (25-10) in de rij. De droge stofopbrengst van Groen Fosfaat (NPK 12:6:3) was bijna 6% hoger en de zetmeelopbrengst in kg/ha leverde een plus van 10% ten opzichte van de standaardbemesting aangevuld met kunstmest 25-10.
In de proeven van dit jaar, het tweede groeiseizoen, was een vergelijkbare droge stofopbrengst bij maïs zichtbaar ten opzichte van de referentiewaarde (standaard fosfaatkunstmest). Daarnaast was een hogere zetmeelopbrengst zichtbaar van 8,5%.

Gras
Er zijn op twee demonstratiebedrijven, bij Joris Buijs en Theo van Gogh, grasproeven uitgevoerd op percelen met kleigrond met een lage fosfaatbeschikbaarheid. Hierbij is zowel op het controleveld  als op het Groen Fosfaatveld per hectare 40 kuub rundveedrijfmest en 370 kg KAS-S gegeven. Daarnaast is op de Groen Fosfaatstroken nog 500 kg per hectare Groen Fosfaat Gras gegeven voor de eerste snede. De samenstelling van Groen Fosfaat Gras is NPK 0,3:5:2 + 1 MgO kg per 100 kg product. Op het proefveld bij Joris Buijs in Etten-Leur was dit jaar de grasopbrengst 5% hoger dan bij de controle. De resultaten op het andere proefveld van Theo van Gogh bevestigden deze trend. Bij de eerste snede was de meeropbrengst 18%. Het fosforgehalte bij gras van het Groen Fosfaat veld was met 4,1 gram per kg DS beduidend hoger dan het gehalte bij het controleveld, namelijk 0,5 gram minder. Dit bevestigt dat de extra fosfor welkom was. 

Aardappelen
Op het proefbedrijf van Delphy is een proef met Groen Fosfaat in aardappelen uitgevoerd. De eerste resultaten geven een vergelijkbaar resultaat van APP in vergelijking met Groen Fosfaat Aardappelen (NP 4:13) met een gift van 8 kg stikstof en 26 kg fosfaat per hectare. De proefresultaten bieden perspectief, maar er is nog verder onderzoek nodig. De proef is op dit moment tijdens één groeiseizoen uitgevoerd.

Veldbonen
Als verkennende test is er met Groen Fosfaat een proef uitgevoerd op veldbonen bij melkveehouder Joris Buijs. Joris Buijs was positief over de toepassing van Groen Fosfaat: “Het gewas was groener en vitaler en had ook minder last van ziektedruk.” Er zijn geen monsters genomen binnen deze proef.

Derogatie

Vanwege de derogatiewetgeving kan er geen fosfaatkunstmest gegeven worden, Groen Fosfaat is hiervoor een goed alternatief. Aandachtspunt hierbij is de mestboekhouding waarin Groen Fosfaat nog totaal als dierlijke mest wordt beschouwd. Groen Fosfaat is een meststof met een hoog fosfaatgehalte en daarom met name geschikt voor percelen met een lage fosfaatbeschikbaarheid, waar fosfaatgift nodig is voor een optimale opbrengst.

Vervolg

De proeven van Groen Fosfaat geven een positief resultaat die met name een oplossing bieden voor derogatiebedrijven. Dit jaar komt Groen Fosfaat definitief op de markt en is beschikbaar via www.cheapfertilizer.com

Angela van der Sanden: “In het project is van een idee naar een marktrijp product gewerkt. Groen Fosfaat mag daarbij gezien worden als een resultaat van een succesvol SBIR-traject dat als doel heeft ondernemers uit te dagen nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen.” 

Groen Fosfaat is een initiatief uitgevoerd in het kader van een SBIR-opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voormalig Ministerie van Economische Zaken).
 

Groen Fosfaat is ontwikkeld door DLV Advies, MeMon en EcoEnergy.

Voor meer informatie: Angela van der Sanden, projectaccountmanager, 06 53 38 53 23 / a.vandersanden@dlvadvies.nl.

Dossier Groen Fosfaat

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden