Inzicht in Koolstofkringloop verbeteren

Publicatiedatum: 16 april 2018

Een groep van circa twintig boeren in Utrecht werkt in een koolstofkringloopproject aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem en het uitwisselen en verbeteren van kennis over C-kringlopen op het eigen bedrijf.

Bouwplan

DLV Advies heeft hiervoor een model ontwikkeld dat inzicht geeft in de huidige en alternatieve situatie bij het nemen van maatregelen. "Boeren kunnen bijvoorbeeld het bouwplan wijzigen naar 60 procent blijvend grasland, 20 procent maïs en 20 procent gras/klaver", vertelt projectleider Saskia Veldman. "Zo heb je volume, voldoe je aan derogatie-eisen, is vruchtwisseling toe te passen en zorg je voor meer organische stof in de bodem.”

Model Koolstofkringloop

Het model van de Koolstofkringloop is een afgeleide van de bestaande Kringloopwijzer. Alleen wordt er, in plaats van naar stikstof en fosfaat, naar koolstof gekeken, aldus Veldman. "Ongeveer 50 procent van de organische stof bestaat uit koolstof. De Koolstofkringloop is een middel om de ondememer inzicht te geven in waar de organisêhe stof op zijn bedrijf verdwijnt of waar hij deze kan verbeteren, maar ook hoe hij deze kan verbeteren. De boeren in het project zijn heel bewust met de bodem bezig. Grond is een belangrijk maar duur productiemiddel. Daar moet je verstandig mee omgaan.

Atmosfeer

Hoewel koolstof een ingewikkelde component in de bodem is, wordt het een steeds belangrijker aspect in de landbouw. De kringloop van koolstof heeft te maken met de atmosfeer, legt Veldman uit. "De atmosfeer heeft een koolstofbalans die gericht is op de aan- en afvoer van koolstof uit de hele Wereld en dus niet perceel- en bedrijfsspecifiek is. Dit maakt het lastig om voor één bedrijf te bepalen hoeveel koolstof uit de atmosfeer van toepassing is op één specifiek bedrijf. Daarom is ervoor gekozen de balans van de atmosfeer niet mee te nemen in het model van de Koolstofkringloop, maar de afvoer van koolstof naar de atmosfeer toe en de opname van koolstof uit de atmosfeer wel", aldus Veldman. "Hierdoor kan met het model alsnog een bedrijfsspecifieke Koolstofkringloop worden opgesteld, zonder de koolstofbalans van de atmosfeer mee te nemen.”

Maatregelen om Koolstofkringloop te verbeteren

DLV Advies geeft enkele maatregelen om de Koolstofkringloop te verbeteren, zoals het bouwplan met gras, maïs en klaver, de aanvoer van dierlijke en plantaardige mest, de onderzaai van gras in maïs of groenbemester na maïs, het toedienen van Groen Fosfaat, product uit de mestscheider of mestkraker, Bokashi, het hergebruiken van bermmaaisel en het toepassen van niet-kerende grondbewerking.

Leren van elkaar

Saskia Veldman vindt het vooral interessant dat de boeren - gangbaar en biologisch - bij elkaar gaan kijken welke maatregelen zij nemen. "Ondernemers willen efficiënt goede gewassen telen. We willen bekijken met welke maatregelen zij al bezig zijn geweest en welke wel en niet werken.”

Projecten door het hele land

In diverse provincies zijn er projecten opgezet rondom de koolstofkringloop. Diverse experts van DLV Advies zijn met dit onderwerp bezig. Bij vragen hierover kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden