Jonge landbouwers subsidie bijna open: € 20.000 

Publicatiedatum: 22 oktober 2018

Van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019 gaat de subsidieregeling voor Jonge landbouwers open. Iedere provincie stelt een budget en voorwaarden vast die worden gecommuniceerd in het openstellingsbesluit. 

Wanneer behoor je tot de groep ‘Jonge landbouwers’?

Een jonge landbouwer is een landbouwer, die:
•    op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar is
•    langdurige zeggenschap heeft in de onderneming
•    zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf
•    voldoende vakbekwaam is

Eén aanvraag per bedrijf

Per bedrijf kan maar één keer subsidie aangevraagd worden. Dit betekent, dat binnen deze openstelling maar één jonge landbouwer van het bedrijf de subsidie kan aanvragen. Daarnaast betekent het ook dat een bedrijf met meerdere jonge landbouwers ook maar één keer voor deze subsidie uit de POP3-regeling in aanmerking komt. Heeft één van de jonge landbouwers bij de vorige openstellingen (maart of december 2017) subsidie jonge landbouwers ontvangen, dan komen andere Jonge landbouwers op dit bedrijf niet meer voor deze subsidie in aanmerking.

Lijst met investeringen

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen gericht op de verduurzaming. Er is een lijst met investeringen opgesteld. Onderstaande investeringen komen in aanmerking voor de regeling. 

Categorie Investeringscategorie Punten
1

Zonnepanelen

6

2

Windmolen 4
3 Mestvergister (incl. mestverwerkingsinstallatie als extra meerkosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmtekracht werkend op biomassa 6
5 Warmtekracht werkend op fossiele brandstof 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur 8
8 Mestscheidingsinstallaties (incl. mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machine voor niet kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk 10
11 GPS voor koeien, automatische selectiepoort weiden en oversteekplaats (waaronder koetunnel) 7
12 Koematras, waterbed 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
15 Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
16 Warmtewisselaar, warmtepomp of aardwarmtesysteem in stallen voor veehouderij 6
17 Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt 8
18 Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
19

Emissiearme vloeren melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)
7
20 Biobed of biofilter 5
21 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
22 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
23 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 6
24 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser 5
25 Potafdekinstallatie voor de boom- vaste planten- of sierteelt 5
26 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 6
27 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 5

 

De verwachting is dat alle provincies dezelfde categorieën hanteren. Het is wel mogelijk dat bepaalde provincies niet alle categorieën openstellen.
Er kan een aanvraag worden ingediend voor meerdere investeringen (maximaal 3), deze hoeven niet tot dezelfde categorie te behoren. Het punten aantal voor de rangschikking bij meerdere investeringen is het gemiddelde van de investeringscategorieën. 

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

•    het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers;
•    het aantal niet-Jonge landbouwers (bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-Jonge landbouwer verlaagd met 20%). 

Meer informatie

De komende tijd zal per provincie meer informatie over de subsidieregeling naar buiten komen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Laat dan u gegevens hier achter of neem contact op met Maaike Pels (Zuid- en West-Nederland) of Stijn Haarhuis (Noord- en Oost-Nederland).

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden