Meer provincies stellen jonge landbouwers subsidie open: € 20.000 

Publicatiedatum: 17 december 2018

In navolging van de provincie Overijssel hebben nu ook de provincies Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg, Zeeland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht de subsidie jonge landbouwer 2018 opengesteld. Nog tot en met 8 februari 2019 kan de subsidie worden aangevraagd. Iedere provincie stelt een budget en voorwaarden vast die worden gecommuniceerd in het openstellingsbesluit. 

Wanneer behoor je tot de groep ‘jonge landbouwers’?

Een jonge landbouwer is een landbouwer, die:
•    op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar is
•    langdurige zeggenschap heeft in de onderneming
•    zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf
•    voldoende vakbekwaam is

Eén aanvraag per bedrijf

Per bedrijf kan maar één keer subsidie aangevraagd worden. Dit betekent, dat binnen deze openstelling maar één jonge landbouwer van het bedrijf de subsidie kan aanvragen. Daarnaast betekent het ook dat een bedrijf met meerdere jonge landbouwers ook maar één keer voor deze subsidie uit de POP3-regeling in aanmerking komt. Heeft één van de jonge landbouwers bij de vorige openstellingen (maart of december 2017) subsidie jonge landbouwers ontvangen, dan komen andere Jonge landbouwers op dit bedrijf niet meer voor deze subsidie in aanmerking.

Lijst met investeringen

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen gericht op de verduurzaming. Er is een lijst met investeringen opgesteld. Onderstaande investeringen komen in aanmerking voor de regeling, maar niet in alle provincies. De uitzonderingen zijn aangegeven onderaan de tabel.

Categorie Investeringscategorie Punten
1

Zonnepanelen

6

2**

Windmolen 4
3 Kleine windturbine 6
4 Systemen voor precisielandbouw zoals plaatsspecifieke bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming of plaatsspecifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur 8
5* Mestscheidingsinstallaties 6
6 Machine voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding 9
7* Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk 9
8 Voorzieningen voor weidegang 7
9* Koematras, waterbed 8
10* Varkensvriendelijke vloeren 8
11* Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
12 Pad cooling in stallen voor veehouderij 8
13 Warmtewisselaar, warmtepomp of aardwarmtesysteem in stallen voor veehouderij 7
14 Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt 6
15 Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
16 Emissiearme vloeren melkveehouderij 9
17* Biobed of biofilter 5
18 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
19 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
20 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 5
21 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser 6
22 Potafdekinstallatie voor de boom- vaste planten- of sierteelt 5
23 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 6
24 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 7
25 Technieken om bodemverdichting tegen te gaan 8
26* Systemen om productierisico's te verkleinen (fruitteelt en glastuinbouw) 6
27*** Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij 9

* De provincie Noord-Brabant heeft deze categorieën niet opengesteld.
** De provincies Friesland, Drenthe en Groningen hebben deze categorie niet opengesteld.
*** De provincies Flevoland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe en Groningen hebben deze categorie niet opengesteld.

Er kan een aanvraag worden ingediend voor meerdere investeringen (maximaal 3), deze hoeven niet tot dezelfde categorie te behoren. Het punten aantal voor de rangschikking bij meerdere investeringen is het gemiddelde van de investeringscategorieën. 

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

•    het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers;
•    het aantal niet-Jonge landbouwers (bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-Jonge landbouwer verlaagd met 20%). 

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen of wilt u geholpen worden bij het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met Ids van der Ploeg voor regio Noord, Thomas Kruders voor regio Oost of Gijs van Loon voor Zuid- en West-Nederland.
Ook kunt u uw gegevens hier achterlaten als u liever wilt dat wij contact opnemen. 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden