Meer weidegang gestimuleerd

Publicatiedatum: 09 maart 2016

Koeien in de wei zijn onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse landschap en de zuivelsector. Staatssecretaris van Dam reageerde op 3 maart op het initiatief nota Wei voor de Koe met de boodschap zoveel mogelijk weidegang te willen bevorderen, omdat het maatschappelijk draagvlak het grootst is voor melkveebedrijven waar de koeien in de wei lopen. Voor de zuivelketen is weidegang een van de speerpunten, mede gezien het belang voor het imago van de sector, zowel nationaal als internationaal.

Aandeel weidegang naar 80%

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de dalende trend van weidegang. In 2015 is het aantal bedrijven dat aan weidegang doet voor het eerst sinds jaren licht toegenomen. De ambitie van het kabinet is het aandeel weidegang van 69% weidende koeien in 2014 (CBS) te verhogen naar 80% in 2020. Dit betekent dat een flink aantal bedrijven die nu niet aan weidegang doen, dit in de nabije toekomst wel moet gaan doen. 

Om dit voor elkaar te krijgen komt het kabinet met een aantal (financiële) voorstellen om weidegang te stimuleren: 

  • Een extra financiële bijdrage van € 1 miljoen wordt beschikbaar gesteld aan de zuivelketen voor onder meer deskundigheidsbevordering van melkveehouders  die willen overgaan op weidegang. 
  • Uit de nationale enveloppe van bijna € 30 miljoen voor de melkveehouderij- en varkenssector wordt eenmalig € 4 miljoen beschikbaar  gesteld voor melkveehouders die vóór het maaien van de eerste snede gras (circa 15 april 2016) weidegang voor alle melkkoeien toepassen.
  • Er wordt ingezet op het stimuleren van weidegang via bestaande instrumenten. Zo is per 1 januari 2016 de fiscale regeling MIA/Vamil voor integraal duurzame stallen met weidegang beter toegankelijk gemaakt. 
  • Het belang van weidegang wordt onder de aandacht van provincies gebracht. 

Wijziging voorwaarden weidepremie

De Nederlandse zuivelindustrie ondersteunt weidegang met een marktprikkel door het geven van een premie op de melk die afkomstig is van weidende bedrijven. Deze premie is vanaf 2015 verhoogd van gemiddeld 0,5 cent naar circa 1 cent per kg melk. Dit heeft mede geleid tot de stijging van het aantal melkveebedrijven dat zich bij de zuivelbedrijven heeft aangemeld voor de weidegang- of duurzaamheidspremie.

De mogelijkheden om aan de volledige weidepremie te voldoen zijn verruimd. Naast de optie waarbij minimaal 120 dagen 6 uur per dag weidegang aan de melkkoeien wordt geboden is er een nieuwe optie. Hierbij moeten melkgevende koeien gedurende een weideseizoen minimaal 720 uren weiden in minimaal 120 dagen. Dit kan door bijvoorbeeld in 180 dagen met 4 uur per dag te weiden.
Dit biedt perspectieven voor bedrijven die intensief zijn met bijvoorbeeld 9 koeien per hectare of bedrijven die met een melkrobot melken. De precieze voorwaarden verschillen per zuivelonderneming. Informeer bij uw zuivelonderneming naar de  voorwaarden. 

Nieuwe Weiders

Dit jaar start het project Nieuwe Weider. Dat beoogt een grote groep melkveehouders te bewegen hun koeien weer te laten weiden. Zij worden daarbij persoonlijk begeleid door speciale weidecoaches die opgeleid zijn door de stichting Weidegang. Dit project, dat ook vanuit het Ministerie van Economische Zaken wordt ondersteund, beoogt juist de boeren die niet weiden de omslag te laten maken naar weidegang. 

De weidecoaches van DLV Advies,  Ap van der Bas, Albert Jan Bos, Sjoerd Roelofs, Arnoud Bink, Marc Strikkeling en Ton Derks begeleidden in 2015 ruim 150 veehouders in verschillende studiegroepen in hun zoektocht naar optimale beweiding voor hun bedrijfssituatie. De weidecoaches kijken uit naar het nieuwe weideseizoen. “2016 Zal weer nieuwe uitdagingen geven op het gebied van weidegang. Het is in ieder geval belangrijk om te starten met een beweidingssysteem dat past bij uw bedrijf”,  aldus Derks.

 Wilt u weten of een weideconcept voor u interessant is? Dan kunt u zich aanmelden voor: 

  • Deelname aan een graslandstudiegroep gedurende 5 bijeenkomsten in het veld met de FARMWALK. Ervaringen uitwisselen tussen veehouders en extra kennis via de Weidecoach. Er zijn aparte groepen voor (Melk)Robot en melkstal.
  • Individueel beweidingsadvies op uw bedrijf. Na het adviesbezoek krijgt u een rapportage met de antwoorden op uw vragen, over wat het beste beweidingssysteem voor uw bedrijf is en hoe u uw beweiding kunt optimaliseren.
  • Groepen voor startende weiders (begeleiding 2 jaren).

Voor  de opties 1 en 2 is de eigen bijdrage voor het eerste jaar €125. Voor traject 3 is de eigen bijdrage €375.

Aanmelden kan bij:

Noord: Albert Jan Bos via 06 22 99 32 50 of a.bos@dlvadvies.nl 

Midden: Sjoerd Roelofs via 06 20 13 12 00 of s.roelofs@dlvadvies.nl 

Zuid: Ton Derks via 06 26 54 41 22  of t.derks@dlvadvies.nl

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden