Geplande nieuwe meststoffenwet 2021

Publicatiedatum: 21-11-2018

Er is een informeel akkoord gesloten in Brussel over een nieuwe Europese meststoffenwet. Door deze wet wordt het straks toegestaan om verwerkte mest als kunstmest in te zetten, ook over de grens. De wet is nog niet definitief, de uiteindelijke stemming over deze wet vindt  begin volgend jaar plaats. DLV Advies kan u adviseren over de mogelijke gevolgen in uw situatie.

Landbouwvisie Schouten

De geplande nieuwe meststoffenwet op 20 november 2018 is een voortzetting van de landbouwvisie van minister Schouten en moet het ondernemers makkelijker maken om kringlopen te sluiten. Ook kan hierdoor de kostprijs verlaagd worden. Het Europese akkoord kan Nederlandse ondernemers helpen om meer mest(producten) lokaal af te kunnen zetten en om de mestwetgeving in Nederland te vereenvoudigen. De nieuwe verordening moet in 2021 van kracht gaan.

Mogelijke gevolgen

De huidige wet- en regelgeving op mestgebied is erg complex, met bijvoorbeeld de fosfaatrechten, de wet grondgebondenheid en de verplichte kringloopwijzer. En als deze nieuwe meststoffenwet er gaat komen over enkele jaren verandert er opnieuw veel. Waarschijnlijk zijn dat wel positieve veranderingen. "Wellicht dat de nieuwe Europese regelingen voor wat lucht op de mestmarkt kunnen zorgen, waardoor de mestprijzen weer kunnen dalen. Een daling van de mestprijzen is hard nodig om alles betaalbaar te houden, maar zal afhankelijk blijven van het weer tijdens het uitrijseizoen en de acceptatiegraad van de binnen- en buitenlandse afnemers”, aldus Kees van Ham, adviseur varkenshouderij.

Integrale aanpak

De praktische gevolgen van de nieuwe meststoffenwet laten nog even op zich wachten. Maar het is te allen tijde wel belangrijk om uw bemestingsplan op orde te hebben. Een foutje in uw bemestingsplan, waardoor de normen worden overschreven, kan grote financiële gevolgen hebben. Om dit te voorkomen, en om geen onnodige kosten te maken voor mestafzet en -verwerking, is een goede mestboekhouding cruciaal. “Wij streven naar het zo laag mogelijk houden van de mestkosten, samen met u. Dat doen we door kritisch mee te kijken en tijdig bij te sturen waar nodig. Die nauwe samenwerking is nodig om maatwerk te kunnen leveren, want elk bedrijf en elke situatie is anders”, zegt Jan Pijnenburg, ook adviseur varkenshouderij. “We controleren alle cijfers van de mestboekhouding en registreren die op de juiste manier. We kijken verder dan alleen cijfermatig, we nemen hierin mee hoe we het totaalplaatje voor uw bedrijf zo goed mogelijk kunnen optimaliseren. Dat betekent dus dat we een stuk vooruit moeten denken en werken.”

Subsidies en toeslagen

Ook bedrijfstoeslagen en subsidiemogelijkheden laten we niet onbenut, bijvoorbeeld bij de Gecombineerde Opgave. Via de Gecombineerde opgave kunt u ook betalingsrechten en een aantal subsidies aanvragen, onder andere voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. "Wij geven hierbij inzicht in het woud aan regelgeving en welke specifiek voor de veehouder van toepassing zijn. Waar mogelijk adviseren we de klant en ontzorgen we hierin zoveel mogelijk door zelf de aanvragen in te dienen en af te handelen”, aldus Van Ham. “Het is belangrijk om deze aanvragen tijdig en correct in te dienen, want anders kunt u veel geld mislopen.”

Ons doel met deze werkwijze is de efficiëntie van de boekhouding te verhogen en tegelijkertijd de klant zo veel mogelijk kosten te laten besparen. Ons advies is daarom om de planning kritisch te bekijken en gedurende het jaar bij te sturen waar nodig. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het maken van de mestplanning? 

Neem dan contact op met Jan Pijnenburg of met Kees van Ham, beiden adviseurs varkenshouderij.

Koelen met zonkracht
Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend
Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.
Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’
Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld