Plaatsspecifieke bemesting bevordert kwaliteit kuil

Publicatiedatum: 26 januari 2021

De eerste 2 snedes zorgen voor meer dan 50% van de jaarlijkse grasopbrengst en zijn daarmee van groot belang. Door plaatsspecifiek te bemesten is een efficiëntere ruwvoerwinning mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de veehouder weet waar de opbrengstvariaties in zijn perceel zitten. 
 

“Als een veehouder geen inzicht heeft in de opbrengst- en kwaliteitsverschillen binnen percelen, ziet hij meestal weinig aanleiding tot preciezer bemesten. Zodra bekend is waar een hogere opbrengst behaald kan worden, stijgt de interesse in plaatsspecifiek bemesten aanzienlijk”, is de ervaring van Sjoerd Roelofs, adviseur Mest & Mineralen DLV Advies. De bemesting kan gebaseerd worden op het organisch stofgehalte in de bodem, het pH-gehalte van de grond of de behoefte van het gewas.”

Optimaliseren ruw eiwitopbrengst

Door precisielandbouw integraal in te zetten, verbetert de bemesting van de snedes en daarmee ook de voerkwaliteit in de winter. In de Noordoostpolder doet biologisch melkveehouder Jeroen Groenewegen sinds 2019 ervaring op met precisiebemesting op grasland. “We hebben 134 hectare grond waarvan 46 hectare in eigendom. Na de omschakeling van regulier naar biologisch in 2014 hebben we de melkproductie redelijk op peil kunnen houden met behulp van voederbieten, luzernebrok, grasklavermengsel en krachtvoer. Met het toepassen van precisiebemesting willen we de ruw eitwitopbrengst optimaliseren, zodat we minder krachtvoer hoeven aan te kopen en de melkproductie van onze 85 koeien verder verhogen tot 10.000 kg.”

Integrale aanpak precisiebemesting

Met het combineren van de verschillende mogelijkheden van precisielandbouw is ‘meer met minder’ te realiseren. Door perceelsgewijs data te verzamelen over bodem, graszode en voorgeschiedenis kan, vanuit de behoefte van het gewas en de bodem, met moderne landbouwmachines plaatsspecifiek worden bemest met de juiste voedingsstoffen op de juiste plekken. Binnen het project Precisiebemesting op grasland werken Jeroen en Marc Strikkeling, adviseur Mest & Mineralen DLV Advies, samen aan een optimale graslandbemesting. Ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke omstandigheden waardoor het mestadvies en de bemestingsstrategie voor elk bedrijf anders is. Jeroen: “Ik wil via een egaler gewas de grasopbrengst en de kuilkwaliteit verhogen. Samen met Marc heb ik een plan van aanpak opgesteld dat past binnen onze biologische bedrijfsvoering. We bespraken welke voedingselementen de bodem nodig heeft en wat dat betekende voor de gehaltes in de drijfmest, de mogelijkheden van kunstmestvervangers en de bemestingsstrategie.” 

Inzicht in bodem- en gewaskwaliteit

Om de verschillen in bodemkwaliteit binnen het perceel van Jeroen in beeld te krijgen, is de bodem met een mobiele Veris-bodemscanner gescand, de bodemconditie in beeld gebracht en heeft een laboratorium meerdere bodemmonsters geanalyseerd. De gevonden verschillen in onder andere organisch stofgehalte, zuurtegraad en verdichting zijn direct te relateren aan de opbrengstverschillen binnen het perceel. “Een bodemscan is vooral interessant als er duidelijke opbrengstverschillen zijn binnen één perceel”, geeft Marc aan. “Je kijkt niet alleen naar welke plekken meer of net minder mest nodig hebben, maar ook wélke meststoffen nodig zijn.” Sjoerd vult aan “Bij de eerste snede let je bijvoorbeeld ook op de zwavelbeschikbaarheid in de bodem. Die is in het voorjaar niet altijd goed beschikbaar, omdat het bodemleven in het vroege voorjaar veel minder actief is. Zwavel is echter wel nodig voor de opbouw van goed eiwit.” 
Om de (ongelijke) grasgroei inzichtelijk te krijgen, zijn drone-opnames en satellietbeelden van het perceel gebruikt. Op basis van deze beelden zijn op meerdere plekken grasmonsters genomen, zodat met een vers grasanalyse de kwaliteit van het gras vastgesteld kon worden.

Marc: “Leg de gegevens consequent én op het moment dat ze beschikbaar komen vast. Dat is belangrijk om de opbrengst van de percelen goed te kunnen beoordelen. Door meerdere meetmethoden te gebruiken wordt de betrouwbaarheid van de gegevens groter. Scannen van de bodem, bodemmonsters, bodemscore, dronebeelden, wegen op de weegbrug en vers grasmonsters geven je heel veel informatie. Je moet ervaring opdoen met het combineren en interpreteren van de gegevens om optimaal te kunnen bemesten. Vaak wordt hiervoor een adviseur ingeschakeld.”

Bemesten met taakkaarten

De scan- en dronegegevens van het perceel van Jeroen zijn verwerkt in variabele taakkaarten voor de gewenste bemestingsniveaus die de verschillen binnen het perceel weergeven. Steeds meer loonwerkers investeren in machines waarmee ze precies kunnen bemesten. Denk daarbij aan GPS-besturing, sectieafsluiting, variabele bemesting op basis van taakkaarten en NIR-techniek waarmee de mestdosering wordt gebaseerd op de gehaltes in de mest in plaats van op kuubs. Bij Jeroen is de bemesting met drijfmest en vaste mest gedaan op basis van de variabele taakkaarten met de gegevens van de bodemscan, de drone en satellietbeelden. 

Resultaten

Jeroen: “Na twee jaar precisiebemesting op grasland heb ik ervaren dat er veel te halen is met het plaatsspecifiek uitrijden van drijfmest en vaste mest. Door bepaalde plaatsen meer of minder mest te geven, krijg je een egalere opbrengst met een betere kwaliteit eiwit. Het afgelopen jaar hebben we een grasklaverkuil gemaakt van de eerste drie snedes. Het gemiddelde eiwit ligt op een hoger niveau en de kwaliteit van het eiwit is beter! Voor het komend jaar zou ik graag verder gaan met het optimaliseren van de bemesting zodat we kunnen laten zien aan onze collega's dat er nog veel te halen is met gerichte bemesting! Als we in Nederland in staat zijn om onze bodemkwaliteit te verbeteren is de stikstofdiscussie niet meer nodig."

Meer informatie

Met het project Precisiebemesting op grasland wil DLV Advies samen met de deelnemende veehouders kennis ontwikkelen en verspreiden over het verbeteren van de bodem- en graskwaliteit door gericht te bemesten. Het project is mede mogelijk door steun van de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Tom Ploeger, projectaccountmanager of Sjoerd Roelofs, adviseur Mest & Mineralen. 
 

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden