POP3-regelingen kringlooplandbouw Utrecht

Publicatiedatum: 11 juli 2017

In provincie Utrecht staan twee subsidies open voor kringlooplandbouw, namelijk 'Subsidie voor kennisoverdracht voor kringlooplandbouw' en 'Subsidie voor innovatie voor kringlooplandbouw'. Beide subsidies zijn gericht op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel het verminderen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater.

Subsidie voor kennisoverdracht kringlooplandbouw in Utrecht

Ben je een grondgebonden akkerbouwer of veehouder en wil je in studiegroepverband dieper ingaan op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop? Vanuit Provincie Utrecht is er t/m 11 augustus 2017 de openstelling ‘POP3 kennisoverdracht kringlooplandbouw 2017’. Binnen het project is er ruimte voor persoonlijke begeleiding, trainingen, workshops en demonstraties. 

Voorwaarden subsidie kennisoverdracht

Het is mogelijk om 80% subsidie aan te vragen als de activiteit gericht is op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel het verminderen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater. De subsidie moet minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 te bedragen. 

Voor informatie over deze subsidie neemt u contact op met projectaccountmanager Saskia Veldman.

Subsidie voor innovatie kringlooplandbouw in Utrecht

Tot 11 augustus 2017 stelt provincie Utrecht ook de ‘POP3-regeling Samenwerking bij Innovatie’. Partijen die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame innovaties in de kringlooplandbouw kunnen hiervoor subsidie aanvragen. 

Voorwaarden subsidie innovatie 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De focus van de openstelling ligt op het bevorderen van een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als doel een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater. 

De aanvraag moet betrekking hebben op:

  • Het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband met minimaal 6 deelnemers;
  • Minimaal 1 deelnemer van het samenwerkingsverband is een landbouwer;
  • Het gezamenlijk uitvoeren van een innovatieproject;
  • Het project heeft betrekking op kringloop landbouw.

De aanvragen worden beoordeeld middels de tender systematiek, hierbij worden de aanvragen op kwaliteit beoordeeld. Er wordt getoetst aan de volgende selectiecriteria:

  • Effectiviteit;
  • Kosteneffectiviteit; 
  • Mate van innovatie; 
  • Haalbaarheid.

De openstelling sluit op 11 augustus. Het subsidieplafond is € 620.000. Subsidiabele kosten binnen een project kunnen zijn: kosten voor de samenwerking, verspreiding van resultaten, aanschaf nieuwe machines, adviseurs, haalbaarheidsstudies, operationele kosten en personeelskosten of eigen arbeid. Per kostensoort worden andere subsidiepercentages gehanteerd, hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de soort onderneming die de kosten maakt. De subsidiepercentages lopen uiteen van 40 tot 70%.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Tom Ploeger, projectaccountmanager bij DLV Advies.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden