Subsidie voor samenwerken en innovaties Overijssel

Publicatiedatum: 08 januari 2019

Om de verduurzaming van de Agro & Food sector in Overijssel te stimuleren, heeft de provincie subsidies beschikbaar gesteld voor zowel technische innovaties als nieuwe diensten of producten die voortkomen uit samenwerkingsverbanden van landbouwers. Voor de regeling ’Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ is bijna 
€ 900.000 beschikbaar en voor ‘Samenwerking voor Innovaties Landbouw’ is dat ruim € 1.7 miljoen. Als u in aanmerking wilt komen voor een van deze regelingen kan DLV Advies u helpen met het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag.

Met een van de twee subsidies kan een landbouwer, of een groep landbouwers, praktische kennis en technologie inzetten om toepasbare innovaties te creëren. De regelingen zijn geopend van 7 januari tot en met 22 februari 2019.

Subsidie duurzame activiteiten

Deelnemers of de initiatiefnemer(s) van een samenwerkingsverband kunnen aanspraak maken op de subsidie ‘Samenwerking voor innovaties landbouw’. Het samenwerkingsverband moet uit minimaal twee partijen met tenminste één landbouwer, of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt, bestaan.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • de ontwikkeling van een meerwaardestrategie in plaats van een strategie gericht op kostenvermindering, met bijvoorbeeld nieuwe marktconcepten of verdienmodellen;
 • beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot minder grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, waardoor de uitstoot van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater verlaagd wordt;
 • maatregelen die broeikasgassen als methaan en kooldioxide verminderen;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Subsidie diverse investeringen

Een landbouwer of een groep landbouwers in Overijssel kan ook aanspraak maken op de subsidieregeling voor duurzame investeringen.

Het kan dan gaan om:

 • kosten voor de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • kosten voor aankoop van grond;
 • kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • algemene kosten;
 • kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 • kosten van de koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 • voorbereidingskosten.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie varieert van 40% tot 100% van de subsidiabele kosten voor de regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw. Voor duurzame investeringen bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal € 50.000 zijn en de toekenning bedraagt maximaal € 300.000 per aanvraag.

Projectplan

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een plan ingediend worden waarin omschreven staat welke investeringen er gedaan worden, op welke manier en met welk doel. De kwaliteit van een projectplan bepaalt de slagingskans. DLV Advies heeft veel ervaring met het opstellen en indienen van deze projectplannen. Wij helpen u hier graag bij.

Neem voor meer informatie contact op met Tom Ploeger (regio Oost).

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden