Twijfel over effect emissie-arme stalvloeren

Publicatiedatum: 23 september 2022

De Raad van State heeft geoordeeld: er is teveel twijfel over het effect van emissie-arme stalvloeren in koeienstallen. Vergunningen voor zeker twee soorten vloeren zijn ten onrechte verleend. Daardoor is het niet mogelijk om op basis van deze systemen een natuurvergunning te verkrijgen. De uitspraak van de RvS kan verstrekkende gevolgen hebben voor het landelijke beleid, verwacht Jan de Groot, adviseur ROM bij DLV Advies.

De  Raad van State oordeelde dat het niet zeker is dat de vloeren de opgegeven ammoniakreductie halen die horen bij de stalsystemen A 1.28 en A 1.13. Het betreft respectievelijk de Meadowfloor en de ECO-vloer; vrij vergelijkbare systemen die allebei met een uitstoot van 6 kilo ammoniak per koe op de RAV-lijst staan. Beide vloeren werken met kunststof cassettes in de roosterspleten en een mestschuif.

RAV-lijst

Twee onderzoeken tonen volgens de rechter aan dat de stikstofuitstoot van deze vloeren waarschijnlijk hoger is dan op de RAV-lijst staat. Hoewel de uitspraak is gedaan in een hoger beroepszaak van de provincie Utrecht, geldt de uitspraak voor het hele land en per direct, licht Jan toe.

Onzekerheid

Volgens Jan heeft de uitspraak van de Raad van State zeker impact voor melkveehouders die een aanvraag hebben gedaan voor een emissiearme vloer. "Alle melkveehouders die zo'n aanvraag hebben lopen, leven nu in onzekerheid. De provincies zijn nog in overleg hoe om te gaan met aanvragen met min of meer vergelijkbare vloeren. De kans is groot dat zij er voor kiezen om vooralsnog een pas op de plaats te maken bij vergunningverlening waarbij een emissie-arme rundveevloer toegepast gaat worden. Hopelijk komt er snel duidelijkheid hoe het verder moet.”

Erkenning krijgen is moeilijk

Voor innovatieve systemen die in ontwikkeling zijn, vreest Jan dat het moeilijk gaat worden om een erkenning te krijgen. De commissie die nieuwe systemen beoordeelt, zal voorzichtig zijn bij het toekennen van een emissiefactor. Bij het beoordelen van de innovatieve systemen zullen meer waarborgen gevraagd gaan worden, zodanig dat er geen twijfel is over de reductiefactor. Hoe die waarborgen eruit kunnen of moeten zien is nog niet duidelijk.

Onherroepelijke vergunning

Melkveebedrijven die een ECO-vloer of Meadowfloor hebben liggen en waarbij de provinciale NB-vergunning op orde is, zitten waarschijnlijk redelijk safe. Jan: “Hoe om te gaan met de legalisatie van de PAS meldingen die betrekking hebben op het toepassen van deze vloer is nog niet duidelijk. Evenmin is nog niet duidelijk hoe het bevoegd gezag zal handelen indien er een verzoek om handhaving komt.”

Dataloggen

De grootste winst denkt Jan te behalen in emissiearme systemen met een andere werking dan de vloeren zoals bijvoorbeeld het Lely Sphere systeem of het cowtoilet. Willen we in de toekomst de slagingskans vergroten, dan is het toepassen van sensoren en data vastleggen voor emissiearme systemen een serieuze optie. Jan: "Met dataloggen meet je de hoeveelheid ammoniak die de stal verlaat. Met doelvoorschriften over een maximale ammoniakuitstoot per jaar, kan de provincie een hard maximum opleggen. Bij een dreigende overschrijding kan de veehouder ingrijpen door bijvoorbeeld het rantsoen van de koeien aan te passen. De veehouder krijgt dan andere mogelijkheden binnen zijn bedrijfsvoering, om het doel te behalen. Voor de ontwikkeling van sensoren en de toepassing daarvan is nog zeker enkele jaren nodig.

Landelijk beleid

“Of de uitspraak gevolgen gaat krijgen voor het bereiken van de nationale doelstellingen is nog onbekend. Stel dat de overheid kiest om een lager reductiepercentage aan de vloer toe te kennen, dan zal  de innovatie minder bijdragen aan de landelijke reductiedoelstelling. Het is in dat geval aan de overheid om een aanvullend beleid op te stellen of de doelen aan te passen”, aldus Jan.

Vergunningverlening emissiearme stalvloeren op slot: gevolgen Noord-Brabant

De uitspraak van de Raad van State reikt verder dan alleen de emissiearme vloeren. Met name in Noord-Brabant lijkt de vergunningverlening verder vast te lopen.

Jan de Groot, adviseur ROM bij DLV Advies, zegt: “Als een ondernemer wil uitbreiden naar meer dan 200 melkkoeien, moet er een  Mer-notitie gemaakt worden. De omgevingsdiensten stellen bij het beoordelen van de Mer-notitie dat het op voorhand zeker moet zijn dat de uitbreiding niet leidt tot verslechtering van de natuur in N2000-gebieden.” Dit heeft als gevolg dan bij deze aanvragen eerst de vergunning Wet natuurbescherming verleend moet zijn vóórdat de gemeente verder kan met hun onderdeel. Gezien de complexiteit en onzekerheid met het stikstofdossier gaan hierdoor zeker vertragingen ontstaan.

Hoe verder?

Jan: “Beleid en regelgeving zijn op deze manier moeilijk uitvoerbaar in Noord-Brabant. Dit zijn verschillende partijen in de sector met ons eens. Het is van groot belang dat dit signaal middels de belangenbehartigers van de sector bij het college terecht komt.”

Verschillen tussen provincies

Deze problematiek speelt met name in Noord-Brabant. In andere provincies nemen de omgevingsdiensten meestal genoegen met de berekening en besluiten op basis daarvan dat er geen MER noodzakelijk is. De aanvraag omgevingsvergunning inclusief de VVGB kan dan verder.

 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden