Voorkomen van varkenspest

Publicatiedatum: 24 september 2018

Met varkenspest in Oost-Europa en België worden de risico’s voor verspreiding naar Nederland groter. Als het virus toe zou slaan in Nederland op varkensbedrijven dan volgt een schadeloosstelling als ruiming plaats zou vinden. Ondernemers moeten dan wel aan de geldende I&R- en welzijnsregels en het hygiëneprotocol voldoen, anders volgt een korting.

Preventiemaatregelen vanuit het bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven neemt een aantal voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de varkenspest in Nederland toe kan slaan. Een belangrijke maatregel is bijvoorbeeld dat transporteurs van evenhoevigen, die uit landen komen waar varkenspest heerst onder gehouden varkens, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Dit geldt overigens niet voor transporten uit België, omdat in België geen uitbraak is onder gehouden varkens.

Zelf preventiemaatregelen nemen

Varkenshouders kunnen zelf ook preventiemaatregelen nemen om het risico van verspreiding van het varkenspestvirus zo klein mogelijk te maken. Wageningen Universiteit doet een aantal aanbevelingen om de risico’s van verspreiding van Afrikaanse varkenspest te minimaliseren:

  • Laat geen onnodige bezoekers toe tot het bedrijf.
  • Zorg dat bezoekers of medewerkers geen voedsel mee het bedrijf op nemen, of dit in een daarvoor bestemde ruimte nuttigen. En zorg voor een veilige afvoer van voedselresten.
  • Handhaaf effectieve hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen, zoals een hygiënesluis, douche indien mogelijk alvorens het bedrijf te betreden, was in overige gevallen tenminste goed de handen en draag bedrijfskleding. Ook voor uzelf.
  • Lopen de varkens buiten? Zorg dat contact met wilde zwijnen onmogelijk is en dat mensen geen etensresten in het verblijf kunnen gooien of de varkens kunnen voeren.
  • Wees alert op ziekteverschijnselen en (verhoogde) sterfte bij varkens.

Schadevergoeding bij uitbraak varkenspest

Als in het ergste geval preventiemaatregelen niet afdoende zijn en de varkenspest uit zou breken op een varkensbedrijf, dan zal er een taxatie plaatsvinden van de varkensstapel.

Voor de vaststelling van de schadeloosstelling wordt getoetst of het bedrijf aan de geldende welzijnswetgeving en I&R verplichtingen heeft voldaan in de afgelopen 17 weken. Hiervoor wordt het NVWA-dossier ingekeken. Als er niet voldaan wordt kan, afhankelijk van de overtreding, tot een korting van 35% overgegaan worden.

Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden...

Lees verder

Impact van wateroverlast

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco