Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2018-12-17<![CDATA[Blog: Zoeken naar de balans]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-zoeken-naar-de-balans/935

2018 was voor de ruwvoerteelt zeker geen gangbaar jaar. Na een prima start in het voorjaar, was het vooral de droogte die voor een groot deel van het jaar beeldbepalend was.

]]>
2018-12-14
<![CDATA[Sensoren ondersteunen management varkensbedrijf]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/sensoren-ondersteunen-management-varkensbedrijf/926

Mobiele sensoren geven varkenshouders meer mogelijkheden om het stalklimaat te optimaliseren. De continue stroom aan meetgegevens die visueel worden gemaakt op een dashboard geeft inzicht. De ondernemers zien wat op dat moment in de stal gebeurt, het blijkt een groot leerproces te zijn.

]]>
2018-12-12
<![CDATA[Masterclass Energie Efficiëntie januari 2019]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/masterclass-energie-efficientie-januari-2019/924

Duurzame energie heeft de toekomst omdat we hiermee voor onbeperkte tijd over energie kunnen beschikken. En bovendien worden door het gebruik van duurzame energiebronnen het leefmilieu en de mogelijkheden voor de toekomstige generaties niet benadeeld. Stijn Haarhuis, specialist duurzame energie, zal daarom op 10 januari 2019 een cursus geven over energie efficiëntie voor melkvee-, akkerbouw-, en varkensbedrijven.

]]>
2018-12-11
<![CDATA[Minder uitspoeling nutriënten met precisiebemesting]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/minder-uitspoeling-nutrienten-met-precisiebemesting/921

Verlies van nutriënten in de bodem moet zoveel mogelijk beperkt worden. Manieren om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en vooral stikstof, in de vorm van nitraat, naar het grondwater te verminderen zijn belangrijk. De Kringloopwijzer is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

]]>
2018-12-10
<![CDATA[Blog: retail van dienst zijn]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-retail-van-dienst-zijn/922

Meer en meer partijen in de varkensvleesketen treden in contact met de retail om de mogelijkheden van een nieuw afzetconcept voor varkensvlees te verkennen. Retailers gaan daar graag op in. Zij zijn steeds op zoek naar meer onderscheidend vermogen. Het is dan wel zaak om goed beslagen ten ijs te komen, voordat men op gesprek gaat.

]]>
2018-12-07
<![CDATA[Subsidie voor duurzame landbouwtechnieken]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidie-voor-duurzame-landbouwtechnieken/919

Om akkerbouwers en loonwerkers te helpen hun bedrijf te verduurzamen, stellen meerdere provincies subsidieregelingen open. Er komt subsidie beschikbaar voor allerlei technieken en machines die bijdragen aan een milieuvriendelijkere landbouw. Ook voor advies en haalbaarheidsstudies zijn in sommige provincies tegemoetkomingen. Voor akkerbouwers zijn er veel goede mogelijkheden om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken met deze regelingen. De regelingen vallen onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

]]>
2018-12-05
<![CDATA[Gevorderdencursus Bewaren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/gevorderdencursus-bewaren/906

Bewaren is een vak apart. Tot aan de oogst is er veel aandacht voor een goed product. Als het eenmaal binnen is, verminderd die aandacht. Onterecht. Juist dan is veel kennis en inzicht nodig om te weten hoe je een product met de minste verliezen kan bewaren. Op 24 januari 2019 organiseert Aeres, in samenwerking met DLV Advies, de Gevorderden Cursus Bewaren.

]]>
2018-12-04
<![CDATA[Bewaarvereniging krijgt bijzondere dubbele bewaarloods]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bewaarvereniging-krijgt-bijzondere-dubbele-bewaarloods/917

Een bewaarvereniging uit  Hank gaf DLV Advies opdracht voor de realisatie van een vervangende bewaarloods in Hank. Het resultaat mag er zijn, er is een dubbele bewaarloods gerealiseerd met een opslagcapaciteit van in totaal 2.750 ton aardappelen.

]]>
2018-12-03
<![CDATA[Jonge landbouwers subsidie open: € 20.000 ]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/jonge-landbouwers-subsidie-open-eur-20000 /918

Op 3 december is de subsidieregeling voor Jonge landbouwers, waaronder ook fruittelers en akkerbouwers, geopend. De openstelling duurt tot en met 8 februari 2019. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen op het gebied van duurzaamheid. Er is een lijst met investeringen opgesteld, welke dat zijn is per provincie verschillend.

Wanneer behoor je tot de groep ‘Jonge landbouwers’?

Een jonge landbouwer is een landbouwer, die:
•    op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar is;
•    langdurige zeggenschap heeft in de onderneming;
•    zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf;
•    voldoende vakbekwaam is.

Eén aanvraag per bedrijf

Per bedrijf kan maar één keer subsidie aangevraagd worden. Dit betekent, dat binnen deze openstelling maar één jonge landbouwer van het bedrijf de subsidie kan aanvragen. Daarnaast betekent het ook dat een bedrijf met meerdere jonge landbouwers ook maar één keer voor deze subsidie uit de POP3-regeling in aanmerking komt. Heeft één van de jonge landbouwers bij de vorige openstellingen (maart of december 2017) al subsidie jonge landbouwers ontvangen, dan komen andere jonge landbouwers op dit bedrijf niet meer voor deze subsidie in aanmerking.

Lijst met investeringen akkerbouw

Onderstaande investeringen voor akkerbouwers komen in aanmerking voor de regeling en zijn mogelijk interessant voor u.

  1. Zonnepanelen en zonnecollectoren; opgewekte energie moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming.
  2. Systemen voor precisielandbouw; dus machines om plaatsspecifiek te kunnen bemesten, zoals gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw, precisiebewateringssystemen en eventueel in combinatie met software en GPS/GIS apparatuur.
  3. Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen, voorbeelden zijn verwarming waarbij gebruikt wordt gemaakt van aardwarmte of warme lucht om nieuwe verse lucht mee te verwarmen.
  4. Waterbeheervoorzieningen: bedoeld om risico’s van verontreiniging door erfafspoeling te verkleinen.
  5. Spuitmachine voor minder restvloeistof in de akkerbouw, bloembollen-, boom- ,fruit- of vollegrondteelt. Het gaat om een spuitmachine bestemd voor het voorkomen van het ontstaan van restvloeistof in de spuittank, waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de sluitleiding vermengd worden.
  6. Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten; een mobiele machine waarbij de aandrijving is voorzien van een elektrometer inclusief het oplaadpunt.
  7. Systemen om productierisico’s te verkleinen; zoals een nachtvorstpropeller, anti- hagelgeneratiesystemen, hagelnetten en regenkappen. Ook de aanschaf van gehard glas voor kassen valt hieronder.

De volledige lijst per provincie is in te zien in het openstellingsbesluit. Elke provincie hanteert dus haar eigen lijst van investeringen en eventuele andere mogelijkheden.

Er kan een aanvraag worden ingediend voor meerdere investeringen (maximaal 3), deze hoeven niet tot dezelfde categorie te behoren. Het puntenaantal voor de rangschikking is ook opgenomen in het openstellingsbesluit per provincie.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

•    het percentage Eigen Vermogen (EV) van de jonge landbouwers;
•    het aantal niet-jonge landbouwers (bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-jonge landbouwer verlaagd met 20%). 

Meer informatie

Laat uw gegevens hier achter of neem contact op met Maaike Pels (Zuid- en West-Nederland) of Stijn Haarhuis (Noord- en Oost-Nederland).

]]>
2018-12-03
<![CDATA[Onderdak aan seizoensarbeiders op je erf]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/onderdak-aan-seizoensarbeiders-op-je-erf/916

Veel fruitteelt- en akkerbouwbouwbedrijven zijn voor uitvoering van de werkzaamheden aangewezen op Midden- en Oost-Europese seizoensarbeiders. Vooral tijdens de oogst verblijven veel buitenlandse werknemers op of in de buurt van het bedrijf van hun tijdelijke werkgever.

]]>
2018-11-30