Subsidie voor experimenten met natuurinclusieve landbouw

Publicatiedatum: 28 april 2021

Boeren in de Friese veenweide die een bijdrage willen leveren aan een meer natuurinclusieve landbouw kunnen hiervoor sinds 1 april subsidie aanvragen. Het kan dan gaan om initiatieven die de biodiversiteit op boerenerven stimuleren, maar ook om natte teelten. De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten Friese veenweide komt voort uit de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland, een overeenkomst tussen het Rijk en de drie noordelijke provincies.

De subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit tenminste twee deelnemers uit het Friese veenweidegebied waarvan minimaal één agrarische ondernemer. Verder moet het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd vernieuwend zijn ten opzichte van projecten die al lopen in het veenweidegebied én bijdragen aan één van de vier pijlers van biodiversiteit: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, regionale diversiteit en diversiteit van soorten.

Flora- en faunasoorten

Onder agrobiodiversiteit worden natuurlijke processen van planten en dieren verstaan die een positief effect hebben op de landbouwproductie. Het kan dan gaan om bestuiving door bijen of regenwormen die de bodem luchtig houden. Met de tweede pijler, landschappelijke diversiteit, worden landschapselementen als hagen, sloten en bermen bedoeld. Bij regionale biodiversiteit gaat het om koppeling van gebieden en processen op gebiedsniveau waarbij regionaal specifieke soorten en/of ecologische processen worden ondersteund. De vierde pijler, diversiteit van soorten, richt zich op het behouden en versterken van het agrarisch landschap als habitat voor specifieke flora- en faunasoorten.

Subsidiebedrag

Het minimale subsidiebedrag is vastgesteld op 5.000 euro en er geldt een maximum van 25.000 euro. Boeren in de Groningse gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt kunnen al sinds 1 februari subsidie aanvragen voor experimenten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Zowel de regeling voor de Friese boeren als voor de Groningse boeren sluit op 31 december 2021.

Gebiedsgerichte aanpak

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken het Rijk en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met andere organisaties aan een gezamenlijke ambitie om een duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland te realiseren. De partijen willen met een gebiedsgerichte aanpak een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw ontwikkelen, toetsen en toepasbaar maken op basis van zowel ecologische als landbouwkundige kennis. Kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen wordt hierbij ook meegenomen.

Heeft u vragen over de subsidieregeling of wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Veldpost.nl

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden