Projecten

Op het gebied van bouw doet DLV Advies verschillende projecten gerelateerd aan onder andere de verlaging van ammoniakemissies, beleid rondom stikstof, precisielandbouw en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).

Wet verantwoorde groei melkveehouderij

Alles over de wet verantwoorde groei melkveehouderij

Beter Leven-keurmerk

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven-keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt,...

Verkennen van klimaatbewust ondernemen

In samenwerking met ZLTO zijn wij op zoek naar deelnemers die de kansen en mogelijkheden van klimaatbewust...

Verdienen met duurzame melkveehouderij

De vraag naar zuivel blijft toenemen. Blijft dit zo en wat betekent dit voor de melkprijs, wereldzuivelmarkt...

Regeneratieve landbouw

Herstel van bodemrijkheid en biologische diversiteit is deels nodig door onzorgvuldig management op het...

Doorbreken monocultuur grasland

Er ontstond de afgelopen decennia steeds meer monocultuur grasland waarmee een hoge productie kan worden...

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen,...

Mestbewerking - Mestverwerking

Bij mestVERwerking gaat het om technische handelingen waaruit een product voorkomt waarvan de nutriëntensamenstelling...

GLB kennisvoucher opnieuw open in het voorjaar

GLB kennisvoucher voorheen (de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie SABE), onderdeel 'Advies-...

Precisiebemesting

Bemestingsnormen maken het steeds belangrijker om meststoffen nauwkeurig toe te dienen om een optimale...

VAB

Voor het toekomstperspectief van veehouders is het aanpassen van oude stalsystemen en het ontwikkelen...

Samenwerking veehouderij - akkerbouw

Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw...

Stikstof

Binnenkort komt er een nieuw landelijk stikstofbeleid. Tot voor kort was er het Programma Aanpak Stikstof...

Monomestvergisting

Monomestvergisting (biogas uit mest) is een essentiële schakel in de energietransitie en zal een sleutelpositie...

Koolstofkringloop

Alles over koolstofkringloop: bodem, organische stof & water.

Groen Fosfaat

Alles over dé fosfaatmeststof voor mais

KringloopWijzer

Alle kringlopen in beeld via KringloopWijzer.

Energiebesparing

Resultaten uit onderzoeken, besparingstips, en veel meer.