Privacybeleid

Ons Privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DLV Advies, handelsnaam van DLV Dier Groep BV te Uden, ingeschreven onder KvK Brabant 09154419, met onderliggende dochterondernemingen: DLV Bouw, Milieu en Techniek BV (KvK 09090426), DLV Rundvee Advies BV (KvK 09108587), DLV Intensief Advies BV (KvK 09131959), DLV Makelaardij BV (KvK 09097968), DLV Agri Commerce BV (KvK 57938393), DLV Bouw BV (KvK 09129209) en Connecting Agri & Food BV (KvK 09123937), hierna aan te duiden als ‘DLV Advies’.

DLV Advies neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt DLV Advies altijd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.
In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


1.1     Welke gegevens worden verzameld?

 • Wanneer u de website bezoekt en gebruikt, kan DLV Advies de volgende gegevens (hierna te noemen: "persoonsgegevens") verwerken:
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, zoals uw naam, e-mailadres, specifieke informatie in het kader van sollicitaties via onze ‘vacature en stage pagina’ en de inhoud van communicatie; en
 • Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
 • Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. 

1.2   Waarom worden deze gegevens verzameld?

DLV Advies kan de persoonsgegevens gebruiken om:

 • de website te analyseren, verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • uw sollicitatie of aanmelding voor een van de diensten of events te verwerken;
 • u te voorzien van door u via onze website aangevraagde informatie en diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld bij een verzoek om informatie of aanmelding voor een van onze (informatie)diensten.
 • goederen en diensten bij u af te leveren.
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • onze nieuwsbrief aan u te verzenden.

1.3   Worden deze gegevens gedeeld met derden?

Nee, DLV Advies deelt uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door DLV Advies zijn ingeschakeld en waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten, behalve wanneer: (i) dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is, (iii) u hiervoor toestemming geeft, (iv) DLV Advies of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt, of (v) dit in het algemeen belang is.

1.4   Op welke wijze worden de gegevens beschermd?

 • DLV Advies en haar gegevensverwerker(s) hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.
 • DLV Advies bewaart uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Om uw vraag of verzoek te behandelen of om u een dienst te leveren, is het echter mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. DLV Advies zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.
 • De gegevens in de klantenportal zijn alleen toegankelijk via beveiligd inloggen via e-herkenning.

1.5   Wat zijn cookies en hoe gebruikt DLV Advies ze?

DLV Advies maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat door een browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen. Dit kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

1.6   Wat is de bewaartermijn?

DLV Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn voor de bovengenoemde doeleinden, behalve wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.7   Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website tevens staat onderaan het Privacy Statement de laatste datum van wijziging.  

1.8   Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dlvadvies.nl. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. DLV Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen één week, op uw verzoek reageren.

1.9   Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dlvadvies.nl

Laatste wijziging 18-05-2018