Jonge Landbouwers subsidie bijna open: € 20.000 

Publicatiedatum: 27 november 2019

Op 2 december 2019 is de subsidieregeling voor Jonge landbouwers weer geopend. De openstelling duurt tot en met 7 februari 2020. De regeling is vergelijkbaar met afgelopen jaar. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen op het gebied van duurzaamheid. Er is een lijst met investeringen opgesteld, welke dat zijn, is per provincie verschillend.

Wanneer behoor je tot de groep ‘jonge landbouwers’?

Een jonge landbouwer is een landbouwer, die:
•    op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar is
•    langdurige zeggenschap heeft in de onderneming
•    zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf
•    voldoende vakbekwaam is

Eén aanvraag per bedrijf

Per bedrijf kan maar één keer subsidie aangevraagd worden. Dit betekent, dat binnen deze openstelling maar één jonge landbouwer van het bedrijf de subsidie kan aanvragen. Daarnaast betekent het ook dat een bedrijf met meerdere jonge landbouwers ook maar één keer voor deze subsidie uit de POP3-regeling in aanmerking komt. Heeft één van de jonge landbouwers bij de vorige openstellingen (december 2018 of eerder) subsidie jonge landbouwers ontvangen, dan komen andere Jonge landbouwers op dit bedrijf niet meer voor deze subsidie in aanmerking.

Lijst met investeringen

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen gericht op de verduurzaming. Er is een lijst met investeringen opgesteld. Onderstaande investeringen komen in aanmerking voor de regeling, maar niet in alle provincies. De uitzonderingen zijn aangegeven onderaan de tabel.

Categorie Investeringscategorie Punten
1

Zonnepanelen

6

2**

Windmolen 4
3 Kleine windturbine 6
4 Systemen voor precisielandbouw zoals plaatsspecifieke bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming of plaatsspecifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur 8
5* Mestscheidingsinstallaties 6
6 Machine voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding 9
7* Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk 9
8 Voorzieningen voor weidegang 7
9* Koematras, waterbed 8
10* Varkensvriendelijke vloeren 8
11* Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
12 Pad cooling in stallen voor veehouderij 8
13 Warmtewisselaar, warmtepomp of aardwarmtesysteem in stallen voor veehouderij 7
14 Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt 6
15 Emissiearme vloeren melkveehouderij en vleeskalverhouderij 9
16* Biobed of biofilter 5
17

Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen

8
18 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
19 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 5
20 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser 6
21 Potafdekinstallatie voor de boom- vaste planten- of sierteelt 5
22 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 6
23 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 7
24 Technieken om bodemverdichting tegen te gaan 8
25* Systemen om productierisico's te verkleinen (fruitteelt en glastuinbouw) 6
26*** Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij 9

* De provincie Noord-Brabant heeft deze categorieën niet opengesteld.
** De provincies Friesland, Drenthe en Groningen hebben deze categorie niet opengesteld.
*** De provincies Flevoland, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe en Groningen hebben deze categorie niet opengesteld.

Er kan een aanvraag worden ingediend voor meerdere investeringen (maximaal 3), deze hoeven niet tot dezelfde categorie te behoren. Het puntenaantal voor de rangschikking bij meerdere investeringen is het gemiddelde van de investeringscategorieën. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid en de beleidsmatige voorkeur. De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen.

Wijzigingen 2019

Ten opzicht van vorig jaar is categorie 15 ‘Emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij’ uitgebreid met stallen voor de vleeskalverhouderij. De investeringscategorie ‘Spuitmachines met restvloeistoffenreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt’ is vervallen.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

•    het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers;
•    het aantal niet-Jonge landbouwers (bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-Jonge landbouwer verlaagd met 20%). 

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen of wilt u geholpen worden bij het aanvragen van de subsidie?
Laat uw gegevens hier achter of neem contact op met Maaike Pels (Zuid- en West-Nederland), Elsemiek Renting (Noord-Nederland) of Thomas Kruders (Oost-Nederland).

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties