Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening draait niet alleen om het opstellen van ruimtelijke plannen. Het proces om een plan in werking te krijgen is minstens zo belangrijk. DLV Advies kan voor u het gehele proces verzorgen van de verkenning en het principeverzoek tot aan de vaststelling en de vergunningverlening. Wij nemen diverse rollen aan van gesprekspartner tot bruggenbouwer en onafhankelijk adviseur. Ons uitgangspunt daarbij is dat het opstellen van een plan nooit een doel op zichzelf mag zijn. Een goede samenwerking tussen initiatiefnemer, overheid en adviseur is hiervoor een vereiste.

 

Bestemmingsplannen

U kunt bij onze specialisten terecht voor omgevingsvergunning voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, wijzigingen en herzieningen van (digitale) bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld agrarische bouwpercelen, Ruimte voor Ruimte (Rood voor Rood), functieverandering, nieuwe landgoederen en natuur en recreatieve ontwikkelingen. Ook stelllen wij principeverzoeken, zienswijzen en bezwaar- en beroepsschriften op. De specialisten zijn goed op de hoogte binnen welke gemeenten het bestemmingsplan buitengebied integraal wordt herzien. Soms zijn er onderzoeken nodig die redelijk in de papieren kunnen lopen. DLV Advies is geen voorstander van deze onderzoeken en doet alleen wat strikt noodzakelijk is.

Wij zijn thuis in planschadeverzoeken en planschaderisicoanalyses. Ook het uitvoeren en begeleiden van haalbaarheidsonderzoeken en milieu-effectrapportages is gesneden koek voor ons. Tevens is de begeleiding van gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied onderdeel van ons dienstenpakket. Wij maken daarbij gebruik van onze specifieke kennis van het buitengebied en de agrarische sector.

Samenwerking met adviseurs bouw

De adviseurs van Ruimtelijke Ordening en de bouwadviseurs werken nauw samen binnen DLV Advies. Het voordeel daarvan is dat de vergunningsaanvragen direct afgestemd worden met wat er gebouwd gaat worden. Voor u betekent dit dat we rekening houden met het uiteindelijke ontwerp, mochten er nog wijzigingen plaatsvinden. Ook kunt u kleine aanpassingen in het ontwerp in een laat stadium altijd nog gemakkelijk doorgeven.

Ruimtelijke expertise

Binnen DLV Advies werken specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij verdiepen ons dag in, dag uit in de wetten en regels die bepalend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het aandachtsgebied ligt daarbij op het landelijk gebied waarbij veel oog is voor regionale verschillen in beleid. Hiermee hebben wij een uitgebreide expertise in huis om zowel agrarische ondernemers, particulieren en overheden van goede adviezen en producten te voorzien. 

Locatiescan

De mogelijkheden van een locatie in beeld brengen is een belangrijke eerste stap bij het uitwerken van bouwplannen. DLV Advies doet dit middels de locatiescan. Een specialist ruimtelijke ordening toetst de huidige situatie op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu aan de voorgenomen plannen. Hiervan ontvangt u vervolgens een rapport met de mogelijkheden en knelpunten en een plan van aanpak om eventuele knelpunten op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een bestemmingsplan gewijzigd moet worden of het bouwblok vergroot moet worden om de plannen te kunnen realiseren. Het kan ook betekenen dat de plannen worden bijgesteld, door bijvoorbeeld de afmetingen van de stal aan te passen of de positie van de stal te veranderen. Door dit in een vroegtijdig stadium te doen worden teleurstellingen voorkomen en verloopt het bouwproces zo efficiënt mogelijk.