Eiwitten optimaal benutten met grasraffinage

Publicatiedatum: 14 augustus 2019

Gras uit de tweede helft van het groeiseizoen bevat relatief veel voederwaarde door de nawerking van de bemesting die eerder in het seizoen werd gegeven. Echter, in de korter wordende dagen van het najaar worden de aanwezige eiwitten in het gras niet meer allemaal omgezet in voor de koe benutbare nutriënten. Door najaarsgras dusdanig te bewerken dat eiwit en mineralen vrijkomen en opgeslagen kunnen worden, worden de nutriënten in het gras beter benut.

In het project ‘Raffinage van najaarsgras’ onderzoekt DLV Advies, samen met Delphy en ABZ Diervoeding, of het raffineren van najaarsgras de melkveehouder (beter) renderende afzetmogelijkheden biedt dan het te voeren aan jongvee, droogstaande koeien of te verkopen als overtollig ruwvoer. Voor de maand september staat een aantal grasraffinages met de nieuwste versie van een mobiele raffinage-unit gepland in Noord-Nederland.

Wat is grasraffinage?

Op derogatiebedrijven bestaat 80% van het areaal uit grasland dat in de gangbare landbouw intensief wordt bemest (binnen de regelgeving) met drijfmest en kunstmest. De drijfmest wordt meestal toegediend vanaf half februari tot begin september. Deze organische mest bevat stikstof in diverse vormen waarvan een groot deel pas laat in het seizoen vrijkomt. Hierdoor bevat gras in de periode na de maand augustus nog steeds aanzienlijke voederwaarden. Raffinage van gras houdt in dat gras dusdanig bewerkt wordt dat de nutriënten zoals eiwit en mineralen vrijkomen, en als aparte eenheden kunnen worden opgeslagen. De nutriënten worden als het ware aan het gras onttrokken.

De verwachting is dat er door raffinage van delen van de najaarsnede aan de 65% eis van eiwit van eigen grond voldaan kan worden, ook door intensievere bedrijven. Bovendien betekent eiwit van eigen grond ook een lagere aankoop van voer(eiwit). Én het eiwit is VLOG-waardig want het is niet afkomstig van een genetisch gemodificeerd gewas. Voeg daarbij de besparingen op vervoersbewegingen en bewerkingen van gewonnen najaarsgras, dan heb je een aardig beeld van de mogelijkheden van raffinage van najaarsgras.

Bron: ABZ Diervoeding
 

Inhoud van het project

Het project is gericht op een andere benadering van najaarsgras, niet meer voeren maar raffineren, de afzonderlijke delen van het rijke ruwvoer kunnen beter aangewend worden op de juiste plaatsen binnen de landbouwcascade. Een aantal melkveehouders in de noordelijke provincies verzamelt zelf in het najaar vers gemaaid gras. Met de raffinagetechniek van Grassa wordt het najaarsgras uit elkaar gehaald tot meerdere, goed bruikbare bestanddelen (fracties) die elk afzonderlijk ingezet worden daar waar de meeste economische en milieuwinst wordt geboekt. Doel is om de externe aanvoer van grondstoffen in de landbouw te beperken en een hogere mate van circulaire landbouw te bereiken in de regio. Binnen het project is er extra aandacht voor het verdienmodel passend bij de raffinage van najaarsgras.

Het project richt zicht specifiek op (onderzoek naar):

  • De winning van eiwitten waardoor de aanvoer van eiwitten zoals soja mogelijk kan worden beperkt.
  • De winning van mineralen zoals fosfaat en kalium welke, met toevoeging van humuszuren, mogelijk ingezet kunnen worden als kunstmestvervangers en bodemverbeteraars voor bijvoorbeeld aardappelen en mais.
  • De inzet van restfracties in de vorm van compost, paardenvoer of substraat.

Combineren weidegang en grasraffinage

Bij weiden van koeien is het bekend dat dan de ureumwaarde in de melk omhoog gaat. Melkveehouders streven naar een ureumgetal in geleverde melk van 19-22 (mg ureum per 100 gram melk). De najaarspraktijk met beweiding geeft vaak een ureumgetal tot soms over de 30. De hoogte van het ureumgetal in de melk is een goede indicatie voor de hoeveelheid ureum in de urine en duidt dus op een overmaat aan eiwit in het lichaam. Door gericht en tijdig bij te voeren en een goed weideregime toe te passen is het ureumgetal ook bij beweiding te sturen. Raffineren van gras kan daarom prima samen met weidegang gecombineerd worden, weiden in (te)lang gras is nadelig voor de stikstofefficiëntie. Wanneer gecombineerd wordt met maaien voor raffinage is er weer meer etgroen (jong weidegras) beschikbaar voor het weidende vee!

Het project Raffinage van najaarsgras wordt mede mogelijk gemaakt door subsdies van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

 

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties