Klaver/gras gouden tip voor eco-premie

Publicatiedatum: 24 augustus 2022

Of een bedrijf in 2023 recht heeft op een hectaretoeslag van € 60 tot € 200 in het nieuwe GLB, is afhankelijk van de keuzes die dit najaar gemaakt worden. Dat zegt Ap van der Bas, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

In het nieuwe GLB kan de basispremie aangevuld worden met een goud-, zilver- of bronspakket met de voorlopige waarde van respectievelijk € 200, € 100 en € 60/ha. Hiervoor moeten ondernemers per hectare minimaal 5 punten scoren die te behalen zijn in 5 categorieën: klimaat, bodem en lucht, biodiversiteit, water en landschap. Om die punten te behalen, kunnen ondernemers kiezen uit 21 eco-activiteiten. Voorbeelden van eco-activiteiten zijn langjarig grasland, vroeg oogsten rooigewas, onderzaai vanggewas, verlengde weidegang en bufferstroken.

Begin tijdig met invullen simulatietool GLB

De simulatietool waarmee berekend kan worden of een bedrijf recht heeft op deze extra toeslag, is sinds kort beschikbaar. Ap van der Bas adviseert ondernemers hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. “De eerste stap is om per perceel te kijken welke eco-activiteiten er al worden uitgevoerd. Er kunnen meerdere eco-activiteiten plaatsvinden op hetzelfde perceel. Denk aan blijvend grasland en weidegang.” Andere eco-activiteiten die bij melkveebedrijven vaak voorkomen zijn grasklaver en kruidenrijk grasland. Wanneer een bedrijf natuurpercelen heeft, zijn er vaak ook meerdere eco-activiteiten op het perceel van toepassing. Ap: “Natuurpercelen vallen in de categorie langjarig gras omdat je die niet meer mag scheuren. Meestal voldoen ze ook aan kruidenrijk grasland. Kruiden mogen of ingezaaid of door verschraling in het perceel staan. Dat laatste past bij natuurland.” Als laatste adviseert Ap goed te kijken naar niet productieve delen: “Er zijn punten te behalen voor zogenoemde houtige elementen. Dit zijn bijvoorbeeld houtwallen, boomsingels en bosjes. Als deze nog niet ingetekend zijn, kun je die nog opgeven.”

Bufferstrook voor nitraatwetgeving en biodiversiteit eco-maatregelen

Ap ervaart dat de meeste bedrijven nog extra maatregelen moeten treffen om in aanmerking te komen voor de hectaretoeslagen van € 60, € 100 of € 200/ha. “Met name de categorie biodiversiteit is voor veel bedrijven een lastige categorie om aan voldoende punten te komen.” Toch is het voor melkveebedrijven wel goed te doen om hiervoor voldoende punten te halen aldus Ap: “In het 7e nitraatactieprogramma (NAP) is het wettelijk verplicht gesteld om een teeltvrije zone te hebben langs watervoerende sloten. Daar mag je niet bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Beweiden is wel toegestaan. Als je die stroken met een rotorkopegzaaimachine met klaver en kruiden doorzaait dan voldoen ze ook aan de bufferstrook eco-maatregelen. Daarmee scoor je goede punten binnen de categorie biodiversiteit.” Op deze manier is het geen verlies van teeltoppervlak omdat het gewoon mee te maaien en mee te weiden is. De 2 meter uit het 7e NAP is wel verlies van bemestingsruimte. De extra ruimte boven de 2 meter mag je ook niet bemesten, maar die ruimte mag je wel meetellen voor de totale bemestingsruimte. Bij bufferstroken op bouwland is er wel substantieel verlies van teeltoppervlak.

Gouden tip: klaver/gras zaaien

Iedereen wil natuurlijk het liefst in de categorie goud, goed voor € 200/ha extra, komen. Ap heeft hiervoor de gouden tip: “Wanneer je klaver/gras inzaait, waarbij meer dan de helft uit klaver bestaat, voldoet het hele perceel aan de categorie vlinderbloemigen (stikstofbindend gewas/eiwitgewas), waarmee je makkelijk in de categorieën zilver en goud komt.”

Voordelen van deze teelt zijn dat het makkelijk in het ritme van het maaien past en er ook gewoon drijfmest opgebracht kan worden.” Het enige mogelijke knelpunt in verband met derogatie is dat het meetelt in het bouwlandpercentage. Maar ook hier zijn oplossingen voor, bijvoorbeeld door samenwerking met een akkerbouwer. Klaver moet uiterlijk in september gezaaid worden, zodat het zich voldoende kan ontwikkelen voor de winter. Ap adviseert daarom sterk zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de eco-regeling. Als je met enkele aanpassingen € 100 - € 200 per hectare extra kunt ontvangen is dit snel verdiend. Wacht je te lang dan is de kans voorbij.

Meer informatie

Wilt u hulp bij het vaststellen of u voldoet aan de zogenoemde conditionaliteiten, in welke categorie u nu zit en op welke manier u in een hogere categorie kunt komen of heeft u andere vragen over het GLB? Onze adviseurs Mest & Mineralen staan voor u klaar.  

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar