Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor paardenstallen

Publicatiedatum: 20 december 2021

Ondernemers kunnen hun paardenstal vanaf 1 januari 2022 aanmelden voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Deze maatlat van certificeringsinstantie SMK wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren.

Na een openbare hoorzitting heeft het College van Deskundigen Dierlijk de eisen vastgesteld. Het certificeringsschema bestaat uit eisen op zeven thema's: dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Vanaf 1 januari 2022 hogere percentages MIA

De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent voor u meer fiscaal voordeel. In combinatie met de Vamil kan dit dan een netto belastingvoordeel opleveren tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

MDV verder ongewijzigd

Op 1 januari 2021 is de nieuwe versie van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV-14) ingegaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze herziening niet één maar twee jaar geldig, met als uitzondering dat er dus vanaf 1 januari 2022 ook paardenstallen hiervoor aangemeld kunnen worden. Voor een stal die voldoet aan de MDV kan 27% van het investeringsbedrag geclaimd worden voor de MIA (bij melkveebedrijven met weidegang is dit 36%) en 75% van het investeringsbedrag kan vrij afgeschreven worden middels Vamil. Daarnaast eisen ook banken steeds vaker een MDV-certificaat als voorwaarde bij de aanvraag van een financiering voor stallenbouw. “De aanpassingen en extra investeringskosten om in aanmerking te komen voor een MDV-certificaat zijn in veel gevallen te overzien”, zegt Freddy Keurhorst, adviseur bij DLV Advies. 

Randvoorwaarden paardenstal

Naast de keuzemaatregelen zijn er door de overheid een aantal randvoorwaarden gesteld om voor de MIAVamil-regelingen in aanmerking te komen. Deze randvoorwaarden zijn in het certificatieschema opgenomen. Zo moet de minimale leefruimte per paard 12,3 vierkante meter bedragen en per pony 9 vierkante meter. Voor merries met veulens moet hier nog twee derde van deze oppervlakte bij. Verder moet 10% van de dierplaatsen groter zijn uitgevoerd dan deze minimale eisen.

 

Bij een individuele huisvesting zonder vaste uitloop moet voor 20% van de dierplaatsen een buitenuitloop aanwezig zijn van tenminste 15 bij 7,5 meter. Bij deze huisvesting met vaste uitloop moet de buitenuitloop voor minimaal 5% van de dierplaatsen aanwezig zijn. Verder moeten alle dieren op het bedrijf worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter en moeten ze via tenminste twee wanden van het verblijf vrij zicht hebben.

MDV-certificering

Om in aanmerking te komen voor een MDV-certificering dient een veestal op verschillende onderdelen aan duurzaamheidseisen te voldoen. Op de volgende onderdelen dienen punten behaald te worden:

  • Ammoniakemissie: stallen dienen voorzien te zijn van een ammoniakemissiereducerend systeem.

  • Dierenwelzijn: de maatregelen die getroffen zijn om het welzijn van dieren te verbeteren.

  • Diergezondheid: uitgangspunten zijn gebaseerd op preventie en verhindering van ziekten en verbetering van de weerstand van de dieren in de stal.

  • Klimaat: getroffen maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen uit de stal verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen via energiebesparingen en opwekking van duurzame energie.

  • Fijnstof: deze maatregelen zijn gericht op de emissiereductie van fijnstof in het milieu en het verminderen van fijnstof in de dierenverblijven. Dit is geen verplicht onderdeel voor melkveebedrijven.

  • Bedrijf & omgeving: in dit onderdeel dient de stal aan verplichtingen te voldoen omtrent landschap, omgevingsgerichtheid, verstoring (geur, geluid, licht) en water.

  • Brandveiligheid: uitgangspunten hiervoor zijn preventie, bestrijding en beperking van een stalbrand.

(Ver)bouw in de planning?

Wanneer u van plan bent een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de MDV, kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. “Laat u niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan zullen onze tekenaars rekening houden met de richtlijnen van de MDV en ervoor zorgen dat uw stalontwerp gecertificeerd wordt”, aldus Freddy. 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden