Meer mest op maïsland

Publicatiedatum: 19 april 2017

Voor mais op zand- en lössgrond is een hogere stikstofgebruiksnorm van 10 of 25 kilo stikstof per hectare mogelijk als rijenbemesting wordt toegepast.

Op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg mag 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruikt worden als rijenbemesting wordt toegepast. Op zandgronden in andere provincies wordt de stikstofgebruiksnorm met 10 kilo per hectare verhoogd. De verhoging van de norm bij rijenbemesting is een van de zogenoemde equivalente maatregelen die begin april zijn gepubliceerd. De andere maatregelen zijn verruimde stikstof- en fosfaatnormen voor een aantal akkerbouwgewassen, zoals suikerbieten, granen, aardappelen en mais, als bovengemiddelde opbrengsten zijn behaald. Die zijn voor een veel beperktere groep veehouders voordelig, omdat de grotere opbrengst moet blijken uit de afvoer van het gewas.

Voorwaarden

Voor de rijenbemesting in mais zal het in de praktijk vaak gaan om bemesten en zaaien met gps-gestuurde machines of machines waarbij in een werkgang wordt bemest en gezaaid. De voorwaarden zijn: 
•    de mais wordt gezaaid op maximaal 12 centimeter van de plekken waar met apparatuur meststoffen zijn aangewend; 
•    gebruik apparatuur aantonen via factuur met vermelding van type en kenmerk apparatuur, datum en tijdstip, perceel en het type en de hoeveelheid van de gebruikte mest. Deze gegevens worden door een VKL-gecertificeerde loonwerker al vastgelegd; 
•    als de boer zelf eigenaar is van de apparatuur, moet hij ook het gebruik aantonen met de bovenstaande gegevens en een eigendomsbewijs van de gebruikte apparatuur; gegevens bewaren tot minimaal vijf jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar; 
•    medewerking verlenen aan de monitoring van de milieueffecten en een bijdrage betalen van € 195 voor de kosten van monitoring; 
•    Voor de rijenbemesting in mais zal het in de praktijk vaak gaan om bemesten en zaaien met gps-gestuurde machines of machines waarbij in een werkgang wordt bemest en gezaaid. 

Afweging kosten en baten

Boeren kunnen nu berekenen of de hogere kosten (inclusief de heffing) opwegen tegen de baten van de hogere norm en het effect van rijenbemesting. De stikstofgebruiksnorm voor mais op zand en löss komt in de provincies Noord-Brabant en Limburg uit op 137 kilo stikstof inclusief 25 kilo verhoging, op de overige zandgronden wordt dat 150 kilo stikstof voor mais op zandgrond, inclusief 10 kilo verruiming. Dat lijkt een gering verschil, maar is voor zuidelijke zandgrond een verhoging van ruim 20%.

Hogere norm bij hoge opbrengst

De verruimde stikstof- en fosfaatnormen bij hoge opbrengsten gelden onder voorwaarden ook voor mais. Voor veel veehouders zal de hogere stikstofgebruiksnorm geen optie zijn. Een van de voorwaarden is dat de maximale hoeveelheid stikstof uit drijfmest fors omlaag moet. Naar maximaal 75 kilo stikstof (N) uit drijfmest op de zuidelijke zand- en lössgronden en maximaal 100 kilo N op andere grond. De lagere norm voor N uit drijfmest geldt niet alleen voor maisland, maar voor alle grond van het bedrijf.

Voor een hogere fosfaatgebruiksnorm komt mais ook in aanmerking. Bij een gewasopbrengst van 60 ton mais per hectare is bijvoorbeeld een hogere fosfaatnorm van 5 kilo per hectare mogelijk voor percelen met fosfaattoestand laag. Bepalend is de gemiddelde opbrengst in de afgelopen drie jaar. Dit jaar wordt alleen gekeken naar 2016. Voor bedrijven die de mais zelf aan hun dieren voeren, lijkt dit geen optie. De gemiddelde opbrengst wordt bepaald op basis van de afgeleverde hoeveelheid mais.

Op tijd aanmelden bij RVO.nl

Aanmelden voor de ruimere stikstof- en fosfaatnormen voor gewassen met hoge opbrengsten en meer stikstof voor mais bij rijenbemesting kan op RVO.nl. De uiterste aanmeldingsdatum is 1 juni. Voor de al langer bestaande hogere stikstofnorm op klei via stikstofdifferentiatie is aanmelden mogelijk tot en met 15 mei.

Bron: Boerderij.nl

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden