Praktijkdag Ruwvoermanagement met resultaten over 2013

Publicatiedatum: 02 april 2014

De praktijknetwerken 'Ruwvoeropbrengst in Zicht' en 'Wijzer met Kringloop' presenteerden op de praktijkdag op 19 maart op De Marke in Hengelo (Gld.) hun eerste resultaten. Het thema van deze dag was 'Ruwvoermanagement met de KringloopWijzer'.

Het netwerk 'Wijzer met Kringloop' presenteerde de resultaten van 150 kringloopwijzers over het jaar 2013. Uit de analyse uitgevoerd door DLV, blijkt dat er tussen bedrijven onderling een aanmerkelijk verschil in opbrengsten waar te nemen was. Met name de drogestof opbrengst en de stikstofopbrengst laten een grote spreiding zien in de opbrengsten van gras. Wat betreft fosfaatopbrengst is de spreiding aanmerkelijk minder groot. Opvallend was ook dat er een lichte correlatie bleek te zijn tussen de intensiteit van de bedrijven en de opbrengsten per hectare. Naar aanleiding van deze resultaten discussieerden de deelnemers over de behaalde resultaten. Daarbij is ook ingegaan op de berekeningswijze van de cijfers en benutting in de kringloopwijzer.

In bijgaande tabel zijn de resultaten weergegeven, voor zowel stikstof als fosfaat. 

 

Efficiëntie N

Spreiding N

Efficientie P

Spreiding P

Bedrijf

35%

27-44

83

59-126 *)

koe

25

23-28

33

30-35

mest

80

76-83

100

-

bodem

65

50-80

89

67-111

gewas

89

87-91

91

90-93

 bron: DLV    

*) meer dan 100% komt door bedrijven die meer fosfaat hebben afgevoerd dan noodzakelijk vanwege noodzakelijke stikstofafvoer.

De spreiding is het grootst bij het onderdeel bodem. Wanneer de benutting daar verbeterd kan worden nemen de opbrengsten toe. Na afschaffing van de melkquotering hebben bedrijven die groeien meer behoefte aan ruwvoer.

Meer productie van eigen land en een hogere benutting ervan is financieel aantrekkelijker dan aankoop van (duur) ruwvoer. Het gaat hier om de gemiddelde opbrengst van alle percelen op een bedrijf.

Ruwvoeropbrengsten bepalen is essentieel

Het tweede deel van de ochtend is ingegaan op de resultaten van het praktijknetwerk Ruwvoeropbrengst in Zicht. Binnen dit praktijknetwerk is bij enkele melkveehouders met behulp van een weegbrug van alle percelen de opbrengst bepaald. Uit deze metingen bleek dat er op perceelsniveau aanzienlijke verschillen in opbrengst zijn waar te nemen. Vervolgens ontstond een discussie over de mogelijke oorzaken van deze verschillen. Een van de deelnemers van het praktijknetwerk gaf aan dat een deel van de verschillen te verklaren zijn door het feit dat een perceel beregend was en dat dit bij een ander perceel niet mogelijk was. Ook de bemesting speelt hierin een rol. Doordat de adviesgift hoger is dan wat er daadwerkelijk beschikbaar is om te bemesten cq. vanuit de aanwendingsnormen gegeven kan worden. Dit betekend dat er keuzes gemaakt moeten worden hoe de verdeling van de mest plaats vindt, tussen de gewassen en tussen de percelen.

Aandacht voor bodem

Vanuit het netwerk is geïnventariseerd welke factoren van belang zijn voor een goede opbrengst van de ruwvoergewassen. Dit zijn de structuur van de bodem, de rassenkeuze, dichtheid van de bodem, organische stof gehalte en vochtvoorziening. Voor grasland is ook een goede kwaliteit van de grasmat belangrijk om een goede opbrengst te kunnen realiseren. Uit de analyse blijkt dat in droge periode de grasproductie achterblijft, en de mineralen niet benut worden. De vraag komt duidelijk naar voren of we niet moeten gaan beregenen voor een betere mineralenbenutting en op deze wijze ook meer ruwvoer van eigen land winnen. Dit punt vraagt om nadere verkenning zeker bij de gestegen energie kosten (mogelijk) hogere ruwvoerprijzen.

Voor meer informatie: Marc Strikkeling

 

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden