Subsidie voor Limburg

Publicatiedatum: 13 juni 2017

Provincie Limburg biedt subsidiemogelijkheden voor zowel fysieke investeringen als trainingen en samenwerking voor innovatie. Het gaat om POP3-subsidies, Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. Voor de onderstaande subsidies kunnen op dit moment aanvragen ingediend worden.

Subsidie voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 

Deze subsidie is bedoeld voor groepen ondernemers die zich gezamenlijk in een bepaald onderwerp willen verdiepen. Het onderwerp moet aansluiten bij een van de onderstaande thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producten in de handelsketen, verminderen marktfalen;
  • geringer grondstoffenverbruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
  • klimaatmitigatie; 
  • klimaatadaptatie;
  • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Per aanvraag is er tussen de € 50.000 en € 120.000 beschikbaar voor kennisuitwisseling tijdens gezamenlijke trainingen en workshops. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 14 juli 2017.

Subsidie voor samenwerking voor innovatie in Limburg

Voor agrariërs uit Limburg die gezamenlijk willen investeren in de modernisering en verduurzaming van hun bedrijf stelt de provincie Limburg € 410.000 beschikbaar. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend van 15 juni tot en met 14 juli 2017. De subsidie bedraagt 40 - 100% van de kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 1.200.000. De aanvraag moet betrekking hebben op een van de thema’s die hiervoor genoemd staan.

Subsidie voor modernisering en verduurzaming van uw bedrijf in Limburg

Provincie Limburg stelt € 2.375.000 subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen in de modernisering en verduurzaming van agrarische bedrijven in de provincie. De investering moet leiden tot een lager grondstoffenverbruik en een gesloten kringloop, of het behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. Investeringen gericht op mestverwerking en/of –verwaarding komen niet in aanmerking. Specifiek voor aanvragen gericht op het voorkomen van emissies naar het grondwater stelt de provincie nog eens € 650.000 subsidie beschikbaar. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend van 29 mei tot en met 14 juli 2017. 

Ook een aanvraag indienen?

Heeft u een idee voor een project of investering en wilt u dit idee verder uitwerken? Neem dan contact op met een van de projectaccountmanagers van DLV Advies. Zij hebben veel ervaring met het uitwerken van projectplannen en helpen u graag op weg. 
 

Sterkste Erf verkiezing 2024

Vorig jaar is de familie Ten Kate uitgeroepen tot winnaar van de Sterkste Erf verkiezing. Zij runnen in het Drentse Veeningen een gemengd bedrijf met melkkoeien,...

Lees verder

Brandpreventie hoeft geen handenvol geld te kosten, het begint bij bewustwording

Als het gaat om brandveiligheid, ligt de veehouderij onder een vergrootglas. Boerderijbranden kunnen in korte tijd voor enorme financiële en emotionele...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden