Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) blijft ongewijzigd

Publicatiedatum: 21 december 2022

Het huidige certificatiesysteem ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ is geldig tot en met 31 december 2022. Het College van Deskundigen Dierlijk besloot om dit certificatieschema met een jaar ongewijzigd te verlengen. Veehouders kunnen gebruik maken van de MDV bij verbouw, aanbouw of nieuwbouw van een stal. Wanneer een veehouder deelneemt aan de MDV, kan hij daarmee fiscaal voordeel behalen.

SMK (Stichting Milieukeur), ontwikkelaar en beheerder van het schema heeft MDV14 versie 3 gepubliceerd. De aanvullende besluiten die het College van Deskundigen de afgelopen twee jaar voor de Maatlat Duurzame Veehouderij heeft genomen, zijn in het certificatieschema verwerkt en blijven aankomend jaar dus ongewijzigd.

MDV-certificaat voorwaarde bij financiering

Voor een stal die voldoet aan de MDV kan 27% van het investeringsbedrag geclaimd worden voor de MIA (bij melkveebedrijven met weidegang is dit 36%) en 75% van het investeringsbedrag kan vrij afgeschreven worden middels Vamil. Daarnaast eisen banken steeds vaker een MDV-certificaat als voorwaarde bij de aanvraag van een financiering voor stallenbouw. “De aanpassingen en extra investeringskosten om in aanmerking te komen voor een MDV-certificaat zijn in veel gevallen te overzien”, zegt Freddy Keurhorst, adviseur bij DLV Advies.

Volgende herziening

SMK bereidt de komende tijd een herziening van het certificatieschema voor, die waarschijnlijk in 2023 gaat plaatvinden. Hierbij zullen de ontwikkelingen vanuit beleid, onderzoek en sectoren meegenomen worden in aanpassingen van de eisen. Naar verwachting wordt in het voorjaar een oproep gedaan voor inbreng. Het College van Deskundigen Dierlijk zal vervolgens op basis van beleidsontwikkelingen en inbreng besluiten hoe de herziening verder verloopt.

MDV-Certificering

Om in aanmerking te komen voor een MDV-certificering dient een veestal op verschillende onderdelen aan duurzaamheidseisen te voldoen. Op de volgende onderdelen dienen punten behaald te worden:

  • Ammoniakemissie: stallen dienen voorzien te zijn van een ammoniakemissie reducerend systeem.

  • Dierenwelzijn: de maatregelen die getroffen zijn om het welzijn van dieren te verbeteren.

  • Diergezondheid: uitgangspunten zijn gebaseerd op preventie en verhindering van ziekten en verbetering van de weerstand van de dieren in de stal.

  • Klimaat: getroffen maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen uit de stal verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen via energiebesparingen en opwekking van duurzame energie.

  • Fijnstof: deze maatregelen zijn gericht op de emissiereductie van fijnstof in het milieu en het verminderen van fijnstof in de dierenverblijven. Dit is geen verplicht onderdeel voor melkveebedrijven.

  • Bedrijf & omgeving: in dit onderdeel dient de stal aan verplichtingen te voldoen omtrent landschap, omgevingsgerichtheid, verstoring (geur, geluid, licht) en water.

  • Brandveiligheid: uitgangspunten hiervoor zijn preventie, bestrijding en beperking bij een stalbrand.

Puntentelling

Voor ieder onderdeel is er een minimaal aantal punten nodig. Daarnaast moeten er over alle onderdelen samen nog extra punten behaald worden om aan de MDV-voorwaarden te voldoen.

Certificeren

Freddy: “Wanneer u uw veestal wilt certificeren voor de Maatlat Duurzame Veehouderij, kunt u op de website van MDV zien welke diercategorieën er te certificeren zijn. Per categorie treft u alle benodigde informatie, zoals het certificatieschema en andere hulpdocumenten.”

Fiscaal voordeel met ontwerpcertificaat

Wanneer er (ver)bouwplannen voor een stal zijn, kan er op basis van de plannen een ontwerpcertificaat afgegeven worden door de certificatie-instelling. Er kan vanaf dat moment al gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen van de MDV-stal. Wanneer het ontwerpcertificaat binnen is, dient de stal binnen twee jaar (ver)bouwd te worden en zal er na oplevering van de gemelde stal een administratieve en fysieke inspectie worden uitgevoerd door de certificatie-instelling. Bij melkveebedrijven met weidegang vindt de stalkeuring één jaar na ingebruikname plaats, om te controleren of er weidegang toegepast wordt.

(Ver)bouw in de planning?

Wanneer u van plan bent een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de MDV, kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. “Laat u niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan zullen onze tekenaars rekening houden met de richtlijnen van de MDV en ervoor zorgen dat uw stalontwerp gecertificeerd wordt”, aldus Freddy.

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar