Wet kwaliteitsborging maakt bouwvergunning niet langer noodzakelijk

Publicatiedatum: 14 maart 2024

De invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt behoorlijke veranderingen met zich mee. Ondernemers die een eenvoudige stal of loods willen zetten, hoeven niet langer vooraf een bouwtechnische vergunning aan te vragen. De wet regelt toetsing van bouwtechnische regels nu tijdens de bouw via een onafhankelijke kwaliteitsborger. “Voor bouwprojecten die door DLV Advies worden begeleid, is TÜV Nord partnerorganisatie voor de kwaliteitsborging”, vertelt bouwbegeleider Harrie Versluis.

De Wkb is per 1 januari 2024 van kracht. Tegelijkertijd is ook de nieuwe Omgevingswet ingegaan. “Die regelt óf je ergens mag bouwen en wát je mag bouwen”, legt Harrie uit. “Daarbij hebben gemeenten nu meer dan voorheen de mogelijkheid om daar zelf invulling aan te geven.” Dat betekent dat regels voor vergunningsvrij bouwen soepeler kunnen worden maar ook strenger, afhankelijk van de gemeente.

Bouwen onder toezien van onafhankelijke kwaliteitsborger

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen houdt zich bezig met de bouwtechnische aspecten van de bouw, dus zaken als constructie, draagkracht, minimale afmetingen, materialen, brandveiligheid en ventilatie. Harrie: “Voorheen moest je bij de aanvraag van een bouwvergunning alle berekeningen en tekeningen tot in detail uitgewerkt aanleveren. Als er dan tijdens de vergunningsprocedure of tijdens de bouw afgeweken moest worden van de plannen, moest je ook een herziening aanvragen op de bouwvergunning.”
Onder de nieuwe Wkb verandert dat. “Voor constructief eenvoudige bouwwerken zoals een bewaarschuur, een stal of een loods is een bouwvergunning niet langer noodzakelijk”, legt de bouwbegeleider uit. “Die zijn ‘meldingsplichtig’ geworden. Maar tijdens de bouw moet een private, onafhankelijke kwaliteitsborger erop toezien dat de bouwtechnische regels worden nagevolgd.” De controle wordt hiermee verlegd van vooraf door de gemeente, naar tijdens de bouw door de kwaliteitsborger. De positie van de bouwconsument wordt hiermee versterkt.
“Dit brengt bovendien meer flexibiliteit met zich mee gedurende de bouw. Het wordt makkelijker om ter plekke aanpassingen te bedenken voor onvoorziene problemen mits je aan de bouwtechnische regels blijft voldoen”, aldus Harrie.

Geld besparen met bouwbegeleiding door DLV Advies

Als opdrachtgever heb je enerzijds het voordeel dat de leges voor de bouwvergunning komen te vervallen. Aan de andere kant staan daar de kosten van de kwaliteitsborger tegenover. “Maar ondernemers die de bouwbegeleiding laten doen door DLV Advies kunnen hierop besparen”, zegt Harrie. “Veel zaken die wij als bouwbegeleiders toch al controleren kunnen wij nu meteen aanleveren aan de kwaliteitsborger.” Hoe minder uren de kwaliteitsborger hoeft te maken, hoe voordeliger het wordt.
“Dat DLV Advies gekozen heeft voor de gerenommeerde beoordelingsorganisatie TÜV Nord heeft te ook te maken met hun (financiële) waardering voor de kwaliteit van DLV Advies”, geeft hij aan. “En ondanks de grootte van de organisatie ervaren we korte lijnen.”
Onder de nieuwe Wkb toon je dus achteraf, als de nieuwbouw klaar is, dat aan alle bouwtechnische eisen is voldaan. “Het wordt zogezegd ‘as built’ ingediend”, aldus Harrie. Of een ondernemer bij de bouw nu netto goedkoper uit is dan voorheen zal overigens per gemeente verschillen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wkb of heeft u verbouw- of nieuwbouwplannen. Neem contact op met één van onze adviseurs.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws