Met landbouw naar klimaatneutraal

Publicatiedatum: 21 december 2017

Dochterorganisatie Connecting Agri & Food werkt aan uitbreiding van de in 2016 ontwikkelde rekenmodule. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen data en in Europa erkende rekenmethodes wordt het model uitgebreid. Dit gebeurt in samenwerking met een student milieukeur van HAS Den Bosch. De rekenmodule geeft overzicht van de broeikasgasuitstoot vanuit de landbouw. Daarmee kan het verbeter-  en productiepotentieel worden weergegeven met specifiek aandacht voor het verbeter- en productiepotentieel vanuit de agrarische sector. Welke oplossingen zijn haalbaar, wat is hiervoor nodig? Wat is de bijdrage aan broeikasgas-reductie, welke stappen zijn nodig om dit te realiseren? En niet minder belangrijk, welke bijdrage kan het beleid leveren aan het realiseren van bovengenoemde doelen. Stimuleringskader is hier van wezenlijk belang om veranderingen tot stand te brengen.

Uw gemeente als eerste energieneutraal

Diverse gemeenten hebben als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. Maar hoe komen we daar? Veelal wordt bekeken wat men kan doen met extra voorzieningen in openbare gebouwen en bij de sociale woningbouw. Voor gemeenten met een sterke agrarische sector bieden de veehouderij en glastuinbouw kansen om forse stappen te zetten richting klimaatneutraliteit. Stappen die tot op heden niet worden meegenomen in de aanpak voor klimaatneutrale gemeentes. Een nieuwe kijk, met nieuwe kansen!

Maatregelen met potentie

In kaart gebrachte gemeenten laten enorm potentieel zien om forse stappen te maken richting klimaatneutraal. In één van de onderzochte gemeenten komt 55% van de CO2-equivalenten vanuit de land- en tuinbouw. Hier liggen kansen door bijvoorbeeld het aanpassen van stallen, het plaatsen van biogasinstallaties of het gebruik van warmte uit kassen voor woningen en kantoren.

Standaard maatregel om CO2 te besparen is onder andere het beperken van verkeer van voertuigen met een hoge uitstoot in het centrum van steden en dorpen. In de agrarische sector liggen mogelijkheden in het nemen van voermaatregelen en het aanpassen van stallen, wat op bedrijfsniveau zelfs tot 95% reductie van de emissies kan opleveren. Het plaatsen van een biogasinstallatie wekt enerzijds duurzame energie op en levert anderzijds een reductie van CO2-emissie op die gelijk is aan de uitstoot van 15 miljoen autokilometers. De agrarische sector is waardevol bij de productie van duurzame energie. Hier liggen kansen, bijvoorbeeld de productie van energie uit mest voor boer én burger, warmte uit stallen en kassen transporteren naar kantoren of zwembaden, energieneutrale stallen door warmteterugwinning of daken met zonnepanelen.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar