Impact van Strengere Eisen van het Beter Leven-keurmerk

Publicatiedatum: 13 maart 2024

Vanaf 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven-keurmerk in de varkenshouderij strenger. Deze wijzigingen markeren de grootste aanpassing sinds de introductie van het keurmerk in 2011. Wat voor invloed hebben de strengere eisen, zowel op financieel als operationeel niveau, voor varkenshouders?

Een belangrijke nieuwe eis is dat minimaal 2% van het vloeroppervlak daglicht moet kunnen doorlaten via muren. Daarnaast worden minimale groepsgroottes vastgesteld voor zowel dragende zeugen als vleesvarkens, met een minimum van 20 dieren per groep. Voor bedrijven waar dit niet haalbaar is, zal een hogere oppervlakte-eis per dier van kracht worden. Voerligboxen met uitloop zijn ook niet langer toegestaan voor dragende zeugen.

Kosten voor aanpassingen lopen hoog op

DLV Advies heeft offertes van varkensbedrijven beoordeeld en zelf berekeningen uitgevoerd om de benodigde investeringen voor de aanpassingen te bepalen. Voor een gesloten bedrijf met 500 zeugen kunnen de investeringskosten naar schatting rond de 300.000 euro bedragen. “Het terugverdienen van deze investeringen binnen een periode van maximaal 5 jaar is van groot belang, gezien de afwezigheid van langlopende contracten”, benoemt Jan Pijnenburg, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. Bij deze berekeningen wordt ook rekening gehouden met bijkomende arbeidskosten en de mogelijke druk op de resultaten bij dragende zeugen. “Als gevolg hiervan kan de benodigde investering leiden tot een kostprijsverhoging van gemiddeld 6 cent."

Concrete investeringen voor Beter Leven-keurmerk

De aanpassingen van het Beter Leven-keurmerk vereisen dat varkenshouders volgend jaar verschillende maatregelen nemen, waaronder het garanderen van voldoende daglicht, het verbieden van voerligboxen en het verhogen van de groepsgrootte bij zowel vleesvarkens als dragende zeugen. Bij het maken van deze aanpassingen wordt rekening gehouden met een toename in arbeidskosten en mogelijke druk op de resultaten, vooral bij dragende zeugen.
Wat betreft de geschatte kosten van het Beter Leven-keurmerk, heeft Wageningen Economic Research eind vorig jaar een raming gemaakt van € 2,10 per kilo vlees en € 68,50 per big. Deze schatting is gebaseerd op bedrijfseconomische berekeningen, waarbij vervangingswaardes en arbeidsvergoedingen zijn meegenomen. Jan: “Hoewel dit inzicht nuttig is, heeft het geen directe relatie met de concrete investeringen die dit jaar op bestaande bedrijven moeten worden gedaan, en evenmin met de gevolgen hiervan voor de terugverdientijd.”

Pioniers geconfronteerd met hogere kosten

DLV Advies is nauw betrokken bij kostprijsberekeningen voor het Beter Leven-keurmerk en maakt zich zorgen over de situatie van pioniers die destijds voor het keurmerk hebben gekozen. "Zij worden nu geconfronteerd met hogere kosten, zonder dat er duidelijkheid is over mogelijke compensatie", aldus Jan. Om deze reden pleit DLV Advies voor een overgangstermijn voor varkenshouders die al deelnemen aan het Beter Leven-keurmerk. Dit kan worden gerealiseerd door het systeem te splitsen in BLk 2024 en BLk 2025, waarbij strengere eisen pas worden toegepast wanneer stallen aan renovatie toe zijn of bij nieuwbouw. Deze geleidelijke benadering past bij de natuurlijke ontwikkeling van bedrijven en geeft hen de nodige tijd om aanpassingen door te voeren.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een alternatieve benadering is het gebruik van een puntensysteem zoals bij de Maatlat Duurzame Veehouderij, waarbij varkenshouders punten kunnen scoren voor verschillende aspecten. Op deze manier wordt recht gedaan aan de diversiteit tussen bedrijven, stallen en financiële mogelijkheden van ondernemers.

Wat houden de strengere eisen voor mij in?

Bent u momenteel al in het bezit van het Beter Leven-keurmerk en wilt u graag weten welke gevolgen de aangescherpte eisen voor u hebben? Of overweegt u om toe te treden tot het Beter Leven-keurmerk en wilt u meer inzicht krijgen in wat dit voor uw bedrijf betekent? Vul de quickscan in. 

Quickscan

Vanaf 1 januari strengere eisen Beter Leven-keurmerk

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven-keurmerk (BLk) voor varkens aangescherpt. Bij de introductie van het keurmerk in 2011 is afgesproken dat de eisen voor vleesvarkens tot 2024 onveranderd zouden blijven. Het is daarmee de grootste aanpassing sinds de start.

Een nieuwe eis is dat het daglicht doorlatend oppervlak in muren minimaal 2% van het vloeroppervlak is. Via het dak is dat 1% en via daglichtbuizen 0,5%. Overigens worden voor BLk geen eisen aan lichtsterkte gesteld; wel staat in de Wet Dieren dat minimaal 40 lux op dierhoogte gemeten moet worden, gedurende 8 uur per dag.

Minimale groepsgrootte 20 dieren

Verder gaan bij dragende zeugen en vleesvarkens een minimale groepsgrootte gelden van 20 dieren. Op vleesvarkensbedrijven kan dat bijvoorbeeld door een opening tussen twee hokken. Bedrijven waar dat niet haalbaar is, kunnen toch voldoen door een hogere oppervlakte-eis per dier te hanteren. Voor de rest blijven oppervlakte-eisen ongewijzigd. Voerligboxen met uitloop zijn bij dragende zeugen niet langer toegestaan.


Adviesgesprek

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden en vervolgstappen te bespreken.

* verplichte velden

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar