‘Stikstof commissie’ wil warme sanering veehouderij

Publicatiedatum: 25 september 2019

Vandaag heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek, kortweg de ‘commissie stikstof’, onder leiding van oud-minister Johan Remkes haar advies gepresenteerd met mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek op korte termijn. Momenteel liggen veel bouwprojecten stil omdat de Raad van State (RvS) in mei 2019 een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. De Raad van State besloot dit voorjaar dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als toestemmingsbasis gebruikt mag worden voor nieuwe activiteiten die stikstof veroorzaken. Dat systeem was te vrijblijvend. Via het PAS werden vergunningen verleend, waarbij uitbreiding werd gecompenseerd met stikstofuitstoot die nog gereduceerd moest worden en was daardoor in strijd met Europese richtlijnen.

Gebiedsgerichte aanpak

In het gepresenteerde advies valt als eerste op dat er niet gekozen wordt voor een generieke volumebeperking voor de veehouderij, oftewel afroming van de veestapel. Hiervoor zijn de verschillen in ammoniakemissie tussen bedrijven te groot, aldus de commissie. Beter is een gebiedsgerichte aanpak. 

De commissie presenteert twee mogelijke maatregelen voor de veehouderij. 

  1. Gerichte aanpak van hoge emissies dichtbij natuurgebieden via warme sanering voor bedrijven met verouderde stallen in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden. 
  2. Experimenteerruimte en versnelde toepassing emissie-reducerende technieken voor veehouders met innovatie bronmaatregelen en schone productietechnieken. 

Gevolgen korte termijn

Minister Schouten presenteert begin oktober haar reactie op het rapport in de tweede kamer. Dit is dan nog steeds een advies. Daarna moet nog besluitvorming plaatsvinden. Wel gaf ze aan te beseffen dat er haast geboden is vanwege de urgentie bij de betrokken sectoren, naast veehouderij treft het ook bouw, industrie en verkeer. Een geadviseerde maatregel als warme sanering voor de veehouderij is daarom op korte termijn te verwachten. Hierbij is nog niet duidelijk om welke bedrijven het precies zal gaan. Wel is aan te nemen dat het zal gaan om verouderde traditionele gebouwen waar nog geen emissie-reducerende technieken toegepast zijn in de omgeving van Natura 2000 gebieden. Het overgrote deel van de veehouderij bedrijven heeft één of meer van dat soort gebouwen. Waarbij het aandeel ‘verouderde gebouwen’ groter is in de rundveehouderij dan in de intensieve veehouderij, aangezien emissiearm bouwen veel later verplicht gesteld werd in de rundveehouderij. 

Bouwen binnen vergunde rechten

Degenen die binnen vergunde rechten willen uitbreiden, dus met een onherroepelijke natuurbeschermingswet vergunning, zullen nog steeds kunnen uitbreiden. De vraag is echter of er extra eisen komen voor nieuwbouwprojecten qua emissie, eventueel zelfs voor bestaande stallen. 

Een oude optie voor bedrijfsontwikkeling komt mogelijk weer in beeld: extern salderen. De rechten van stoppende bedrijven in de omgeving kunnen in dat geval  (deels) gebruikt worden voor bedrijfsuitbreiding. Waarbij  nog niet bekend is hoe de spelregels eruit gaan zien. Daarnaast de mogelijkheid van intern stalderen, oftewel binnen de vergunde rechten blijven met behulp van emissie-beperkende maatregelen zoals een emissie-arme vloer, zodat er op bedrijfsniveau geen emissie-toename ontstaat. Voor bedrijven die willen uitbreiden, kunnen we als DLV Advies analyseren welke mogelijkheden er zijn qua uitbreiding en eventueel helpen bij het zoeken naar geschikte ammoniak in de omgeving. Voor stoppende bedrijven is het tevens goed om in hun specifieke situatie te analyseren wat mogelijk is ten aanzien van ammoniak.  Ook hierin kunnen we u ondersteunen. 

Berekeningen bouwprojecten

Niet alleen voor individuele bedrijven, maar ook voor bouwprojecten maken we berekeningen met het zogenaamde Aerius-programma van het RIVM. Dit programma berekent de verspreiding van stikstof door de lucht en de depositie en bevat alle basisgegevens die nodig zijn voor de berekeningen, zoals kaarten en data. Onze adviseurs zijn ervaren met deze berekeningen en kunnen dit voor u inzetten om te kijken of het bouwproject zonder verdere maatregelen doorgang kan vinden in de nieuwe situatie.

Wilt u weten wat voor gevolgen deze nieuwe situatie rondom de PAS voor u betekent?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Jos de Groot (regio Noord en Oost), Erwin van Kessel (regio Zuid) of Marian van den Berg (regio West). 

Lees eerder verschenen nieuwsberichten in het dossier over de PAS via onderstaande knop.

Dossier PAS

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties