Doorstart lonkt voor stoppende varkenshouder

Publicatiedatum: 06 augustus 2019

De varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling 'Actieplan Ammoniak Veehouderij' doen er goed aan om nog eens te overwegen of een doorstart niet de moeite waard is. Door varkens een verharde buitenuitloop te geven, blijven de vergunningen behouden en kan ammoniaksaldering geld opleveren.

Voor varkens die verharde buitenuitloop wordt geboden, gelden vanaf 1 januari geen strengere emissie-eisen. Op deze manier kan eenvoudig aan het Besluit 'Emissiearme Huisvesting' worden voldaan, zonder kostbare investeringen in luchtwassers.

Eenvoudig of ingewikkeld?

Of het daadwerkelijk een kwestie is van een melding in het kader van het 'Activiteitenbesluit' en de 'Omgevingswet Beperkte Milieutoets' (OBM) is de vraag. Dit is alleen het geval als geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd, omdat het niet bouwvergunningsvrij is of het bouwblok is overschreden. Uiteraard moet er genoeg ruimte om de veestalling zijn om verharde buitenuitloop te kunnen aanleggen.

De verharde buitenuitloop moet per vleesvarken meer dan 0,7 m2 ruimte bieden en voor guste en dragende zeugen minimaal 1 m2. Echter, inpandig is minimaal 1,1 m2 per vleesvarken verplicht, minimaal 2,5 m2 per dragende zeug en minimaal 6,5 m2 per kraamzeug. Voor een big is dit 0,5 m2.

Mogelijk is ook een aanpassing van de Natuurbeschermingswet nodig. De eventuele aanpassing van die wet hangt af van de ligging van het bedrijf. Echter, als de dieraantallen niet toenemen en het aantal varkens dat in 1994 werd gehouden als uitgangspunt wordt genomen (toen de eerste Natura 2000 gebieden in Nederland werden aangewezen) is dit ook een formaliteit.

Door de uitspraak van de Raad van State, waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof op losse schroeven is komen te staan, wordt het naar verwachting weer mogelijk om ammoniakrechten te salderen. Dit najaar komt hier meer duidelijkheid over (wanneer de provincies in overleg met de overheid invulling geven aan de nieuw ontstane situatie.) In tussentijd is de commissie Remkes door de regering aan het werk gezet om de ontstane problematiek het hoofd te bieden.

Kosten en baten afwegen

Hoeveel de verkoop van deze ammoniakrechten kan opleveren, hangt af van depositie op een kwetsbaar natuurgebied. Vandaar dat de prijs van ammoniakrechten in het verleden sterk varieerde: van € 1,50 tot tientallen euro's. Bij de bepaling van het aantal kilo’s ammoniakrechten geldt de emissiefactor die in 2015 van kracht was, toen de zogenaamde PAS-wetgeving het intern salderen met ammoniakrechten verving.

De emissiefactoren binnen het Besluit Emissiearme Huisvesting zijn gehalveerd. "Hoe je afweegt of de meerwaarde van het behoud van de Milieu- en Natuurbeschermingswet vergunningen en ammoniakrechten opwegen tegen de leges en advieskosten, is per situatie verschillend. Ook is dit met name afhankelijk van de ligging en ammoniakdepositie van het bedrijf ten opzichte van kwetsbare natuur", zegt directeur De Groot.

Niet bekend hoeveel stoppers

Hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling is niet bekend. Volgens schattingen van DLV Advies zou het om circa 1.500 bedrijven kunnen gaan, die gezamenlijk zo'n 10% van de varkensstapel in Nederland in bezit hebben. "Door de verbeterde economie kan de animo om door te starten de laatste maanden zijn toegenomen", zegt directeur Jos de Groot van DLV Advies.

Uw situatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw situatie en of een doorstart een reële oplossing is? Neem dan contact op met Jos de Groot of Erwin van Kessel.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden