Punten van aandacht Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Publicatiedatum: 12 februari 2021

Op 1 januari 2021 is de nieuwe versie van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV-14) ingegaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze herziening niet één maar twee jaar geldig. Veehouders kunnen gebruik maken van de MDV bij verbouw, aanbouw of nieuwbouw van een stal. Wanneer een veehouder deelneemt aan de MDV kan hij daarmee fiscaal voordeel behalen.

Voor een stal die voldoet aan de MDV kan 27% van het investeringsbedrag geclaimd worden voor de MIA (bij melkveebedrijven met weidegang is dit 36%) en 75% van het investeringsbedrag kan vrij afgeschreven worden middels Vamil. Daarnaast eisen ook banken steeds vaker een MDV-certificaat als voorwaarde bij de aanvraag van een financiering voor stalbouw. “De aanpassingen en extra investeringskosten om in aanmerking te komen voor een MDV-certificaat zijn in veel gevallen te overzien”, zegt Freddy Keurhorst, adviseur bij DLV Advies. Hij zet de belangrijkste wijzigingen en punten van aandacht op een rij.

MDV-Certificering

Om in aanmerking te komen voor een MDV-certificering dient een veestal op verschillende onderdelen aan duurzaamheidseisen te voldoen. Op de volgende onderdelen dienen punten behaald te worden:

  • Ammoniakemissie: stallen dienen voorzien te zijn van een ammoniakemissie reducerend systeem.
  • Dierenwelzijn: de maatregelen die getroffen zijn om het welzijn van dieren te verbeteren.
  • Diergezondheid: uitgangspunten zijn gebaseerd op preventie en verhindering van ziekten en verbetering van de weerstand van de dieren in de stal.
  • Klimaat: getroffen maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen uit de stal verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen via energiebesparingen en opwekking van duurzame energie. 
  • Fijnstof: deze maatregelen zijn gericht op de emissiereductie van fijnstof in het milieu en het verminderen van fijnstof in de dierenverblijven. Dit is geen verplicht onderdeel voor melkveebedrijven.
  • Bedrijf & omgeving: in dit onderdeel dient de stal aan verplichtingen te voldoen omtrent landschap, omgevingsgerichtheid, verstoring (geur, geluid, licht) en water.
  • Brandveiligheid: uitgangspunten hiervoor zijn preventie, bestrijding en beperking bij een stalbrand.

Puntentelling

Voor ieder onderdeel is er een minimaal aantal punten nodig. Daarnaast moeten er over alle onderdelen samen nog extra punten behaald worden om aan de MDV-voorwaarden te voldoen. Bekijk het volledige certificatieschema.

Punten van aandacht

Wanneer er (ver)bouwplannen voor een stal zijn, kan er op basis van de plannen een ontwerpcertificaat afgegeven worden door de certificatie-instelling. Er kan vanaf dat moment al gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen van de MDV-stal. Wanneer het ontwerpcertificaat binnen is, dient de stal binnen twee jaar (ver)bouwd te worden en zal er na oplevering van de gemelde stal een administratieve en fysieke inspectie worden uitgevoerd door de certificatie-instelling. Bij melkveebedrijven met weidegang vindt de stalkeuring één jaar na ingebruikname plaats, om te controleren of er weidegang toegepast wordt.

Bonus- en maluspunten

De Maatlat Duurzame Veehouderij heeft de criteria en maatregelen voor klimaat bij de herziening behoorlijk aangescherpt. Freddy: ”Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met bonus- en maluspunten. In de varkenshouderij betekent dit dat er vijf bonuspunten te behalen zijn voor het gebruik van bijvoorbeeld restwarmte, maar luchtwassers moeten juist vijf maluspunten incasseren. Bij het gebruik van een automatisch melksysteem (AMS/melkrobot) in de melkveehouderij worden er eveneens maluspunten berekend. Om voldoende punten voor de klimaatlat te bereiken, moeten er 20 extra punten worden behaald om het energieverbruik van de melkrobot(s) te compenseren.” De stal wordt na ingebruikname getoetst op de werking van de genomen maatregelen en dient daarom een minimale dierbezetting te hebben van 50% tijdens de certificatie. 

Verplichte randvoorwaarden

“Daarbij is het belangrijk om te melden dat er een aantal verplichte randvoorwaarden in de maatlat zijn opgenomen. Zo dient bij melkveebedrijven minimaal 10% van de vloeroppervlakte in zijwand of dak lichtdoorlatend te zijn. Dit moet daglicht zijn. Extra punten kunnen er dan weer behaald worden wanneer het percentage 20% of hoger is”, geeft Freddy aan. “Wanneer een melkveehouder punten wil scoren voor een ingestrooide zieken- of afkalfstal, dient als randvoorwaarde de strooiselopslag brandveilig te worden uitgevoerd”, vervolgt Freddy. “Bij het behalen van punten voor energiezuinige verlichting worden er voorwaarden gesteld ter beperking van de lichtuitstraling naar de omgeving”.

(Ver)bouw in de planning?

Wanneer u van plan bent een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de MDV, kan DLV Advies u hier bij ondersteunen. “Laat u niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan zullen onze tekenaars rekening houden met de richtlijnen van de MDV en ervoor zorgen dat uw stalontwerp gecertificeerd wordt”, aldus Freddy.

 

 

 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden