Meerwaarde voor de melkstroom met PlanetProof

Publicatiedatum: 23 april 2020

Er zijn verschillende initiatieven die het melkveehouders mogelijk maken om meerwaarde te creëren uit een melkstroom. Veel melkveehouders bereiden zich dit jaar bijvoorbeeld voor om PlanetProof melk te leveren. DLV Advies geeft meer helderheid over de eisen die gelden bij deelname en kan waar nodig ondersteunen.

“On the way to PlanetProof’’ is een initiatief van Stichting Milieukeur. De melk kan geleverd worden aan alle fabrieken met dit keurmerk, waaronder FrieslandCampina. “Wanneer melkveehouders in de toekomst willen deelnemen, is het goed om vooraf al de eisen in beeld te hebben. Naast de basiseisen, zijn er eisen gerelateerd aan biodiversiteit, klimaat en diergezondheid”, zegt Ids van der Ploeg, adviseur rundvee.

Basiseisen PlanetProof

De algemene eisen voor PlanetProof gaan over de melkkwaliteit, de veiligheid voor mens en dier en weidegang. De afgelopen 2 jaar mag er geen melkweigering zijn geweest en er zit een beperking op het aantal kwaliteitskortingspunten. Om de veiligheid te garanderen moet de melkveehouder een training of workshop volgen in het eerste jaar van deelname.

De regels voor weidegang gaan over de duur van het weiden en de ruimte van de kavels. De weidecoaches van DLV Advies kunnen adviseren in de te zetten stappen voor weidegang. Vooraf kan er een bedrijfsspecifiek beweidingsplan gemaakt worden waarin de weidecoach alle zaken schetst waar de veehouder rekening mee moet houden.

Eisen biodiversiteit

De eisen voor biodiversiteit gaan om het percentage eiwit van eigen land, ammoniak, blijvend grasland en een verlaging van het stikstofbodemoverschot. “De KringloopWijzer komt hier om de hoek kijken. Een juiste invulling van de cijfers is hiervoor van belang”, zegt Van der Ploeg. “Het valt ons op dat veel KringloopWijzers nog te matig zijn ingevuld. Terwijl het juist enorm helpt om te voldoen aan de eisen als die volledig en juist zijn ingevuld.”
Andere eisen gaan over blijvend grasland en gewasbeschermingsmiddelen. Het is niet toegestaan om glyfosaat te gebruiken op het erf of het eigen land.
Het onderdeel ‘Natuur en landschap’ van PlanetProof kan ingevuld worden met kruidenrijk grasland, maar er zijn meer mogelijkheden om dit vorm te geven. Samen met de adviseur kan er gekeken worden naar mogelijkheden die onder dit onderdeel kunnen vallen.

Eisen klimaat en diergezondheid

Op het gebied van klimaat moeten broeikasgassen verminderd worden en daar moet een bepaalde berekening voor worden gedaan op het bedrijf. De cijfers uit de KringloopWijzer kunnen de adviseurs van DLV Advies hier goed voor inzetten. Verder zijn maatregelen voor de voorziening van groene energie verplicht. Voor de eisen rondom diergezondheid speelt bijvoorbeeld de levensduur van melkkoeien en het jongvee een rol. Specifiek wordt hierbij gekeken naar de score op gebied van KoeData, KoeKompas en KalfOK.

Deelnemen aan melkstroom?

De adviseurs van DLV Advies gebruiken de KringloopWijzer om te kijken of u voldoet aan de eisen op het gebied van biodiversiteit en klimaat. Diergezondheidseisen controleren we met behulp van softwareprogramma’s. Zo weten we of deelname aan de melkstroom mogelijk is. Wilt u deelnemen? Neem contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie. Op dit moment is er nog geen nieuwe wervingsronde. Het is aan te raden om ook de melkfabriek te vragen naar kansen om de melkstroom te verduurzamen.

Marc Strikkeling: Oost- Nederland
Rik Janssen: Zuid- en West-Nederland
Ids van der Ploeg: Noord- Nederland

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar