Eenvoudige kruidenmengsels presteren het best

Publicatiedatum: 25 maart 2024

Kruidenrijk grasland kan concurreren met Engels raai in monocultuur. Zeker bij lagere bemestingsniveaus en op droogte gevoelige gronden. Eenvoudige mengsels presteren het best, aldus Lenno Rijkaart, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

"Er zijn veel mengsels op de markt. Vaak ook met verschillende speciale kruiden. Juist die speciale kruiden zie je (na een jaar) niet meer terug. Kies daarom voor een eenvoudig productiemengsel met verschillende klaversoorten, chichorei en smalle weegbree." Dit advies baseert Lenno op een meerjarig onderzoek waar verschillende veehouders en akkerbouwers ervaringen hebben opgedaan met kruidenmengsels.

Bemestingsniveau

Voorgaande jaren werd er tijdens dit onderzoek gemiddeld 11,8 ton droge stof aan kruidenrijk gras per hectare en 13,3 ton droge stof per hectare Engels raai geoogst. Hierbij heeft het kruidenrijk gras een eenmalige mestgift gehad van 15 T rundveedrijfmest terwijl het Engels raai volledig is bemest. Omgerekend in kilo’s eiwit is de hectare-opbrengst vergelijkbaar. Lenno: “Kruidenrijk grasland heeft een lagere behoefte aan mest. Zeker nu de derogatie wordt afgebouwd komt dat goed van pas. De mest die je uitspaart op de kruidenrijke percelen kun je inzetten op de gangbare graspercelen. Met het wegvallen van de derogatie wordt een nauwkeurige mestverdeling essentieel, zorg ervoor dat de mest daar terechtkomt waar de behoefte is.”

Veengrond en bufferstroken

Lenno: "Op veengronden, met het kenmerkende hoge stikstofleverend vermogen, is het best een uitdaging om het kruidenbestand in de benen te houden. Als men toch kruidenrijk grasland wil introduceren op veengrond, is het aan te raden dit te doen op bufferstroken waar bemesting toch al niet is toegestaan of op percelen die enigszins verschraald zijn."

Over het project 'Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland'

Bovenstaande bevindingen worden onder andere toegepast in het project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’. Dit project heeft als doel de biodiversiteit in Zeeland te vergroten door de gewasdiversiteit te verhogen. Hierbij worden verschillende maatregelen getest, aangeboden en geïmplementeerd op akkerbouw- en veehouderijbedrijven, zoals strokenteelt, niet-kerende grondbewerking, mengteelten, verhoogde graanstoppels, maaibeleid, alarmsystemen voor wild, innovatief gebruik van groenbemesters ten behoeve van biodiversiteit, en het verhogen van nestgelegenheden voor vogels. Dit alles met als doel om op een praktische manier invulling te geven aan het begrip natuurinclusieve landbouw.

Mede mogelijk gemaakt door: 

Het project is mede mogelijk door steun van de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Het artikel is in aangepaste vorm overgenomen van melkvee.nl

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden